Vad säger Ekonomistyrningsverket i sin 180-sidiga rapport?

Att de under flera år har pekat på bristerna i Jordbruksverkets hantering av jordbruksfonderna och att det är allvarligt att de ännu inte är åtgärdade. Jordbruksverket tar tagit fram en åtgärdsplan och ESVs bedömning är att den ska kunna genomföras under året. 

Förutom EU-stöden, är det något annat ESV tar upp i sin kritik?

Ja, de har också uppmärksammat systematiska brister i hanteringen av stöden inom de två mindre nationella programmen för havs och fiskepolitiken respektive lokalt ledd utveckling. Dels har myndigheten haft betydande förseningar i sina beslut om återkrav från stödmottagarna. Dels finns brister i hur informationen från kontroller på plats hos dessa förs över till Jordbruksverkets it-system

Vad är LRFs kommentar?

För LRFs del kom inte kritiken som någon större överraskning. LRF har under flera år och vid flera tillfällen påpekat konsekvenserna av den bristande hanteringen av utbetalningar av EU-ersättningar . Bristerna i IT-systemet har under många år skapat problem för lantbrukare i form av försenade utbetalningar

Vilka konsekvenser får försenade utbetalningar för den drabbade?

Det påverkar ekonomin och planering av investeringar på gårdarna. Även hanteringen av återkrav av EU-ersättningar som görs med flera års eftersläpning skapar stora bekymmer och är svåra för berörda företagare att bemöta på ett rättssäkert sätt.

Vad händer nu?

Regeringen har beslutat att sätta myndigheten under prövning i ett år, för att säkerställa att bristerna åtgärdas.