Lyhördhet och förmåga att vara snabbfotade tror hon är två av nycklarna till ett starkt ekonomiskt resultat. Man har anpassat verksamheten, och ställt om i många delar

Starkt resultat

Som helhet redovisar LRF-koncernen ett resultat före skatt om 215 miljoner kronor 2020. Rörelseresultat uppgick till -332 miljoner, och finansnettot till 547 miljoner kronor. Sammantaget, efter skatt, landar resultatet för koncernen på 133 miljoner kronor.

Det ger kraft, och handlingsutrymme, i det fortsatta uppdraget att bidra till att de gröna näringarna och hela landet kan växa.

Vill uppfattas som hållbara

2021 kraftsamlar LRF för att fler ska se det gröna näringslivet som en del av lösningen för ett hållbart samhälle.

Målet är att 75 procent av allmänheten, innan året är slut, ska hålla med om att det svenska jordbruket bidrar till ett mer hållbart samhälle, och att 63 procent ska hålla med om att skogsbruket bidrar till detsamma.

I förra veckan fick man den senaste mätningen av allmänhetens inställning, och den visar att det finns en hel del kvar att göra. Och när fler tycks bli mer osäkra på om det svenska jord- och skogsbruket verkligen bidrar till ett mer hållbart samhälle, då blir LRFs uppgift ännu tydligare. LRF är en samhällsaktör, som med kraft och trovärdighet kan agera motvikt till bland annat de många gånger förenklade budskapen.

Vill och kan ta ett samhällsansvar

Anna Karin Hatt konstaterade att LRF ska fortsätta utvecklas, som Sveriges vassaste påverkansorganisation, och visa att vi i det gröna näringslivet både kan och vill vara med och ta samhällsansvar.

Läs hela Anna Karin Hatts stämmotal här.