1. Endast 13 procent kust och strand är påverkad

Sverige har 420 000 km kust och strand. 13% av den är påverkad av bebyggelse – men då innefattas även alla vattennära städer. Av kusten är 28% påverkad av bebyggelse.

2. Regelverk stoppar samhällsnytta

Besöksnäringen pekas ut som en basnäring för Sverige och här är strandläget ofta en förutsättning. Dagens regelverk stoppar detta - även verksamheter som syftar till att locka folk till stranden. Även byalag och andra som vill göra samhällsnyttiga anläggningar i sina bygder hindras.

3. Svårare få banklån för husbygge

En bostads värde har en tydlig koppling till läget. Och ska du bygga på landsbygden så är det i stort sett bara i ett attraktivt, vattennära läge som som värdet på huset överstiger byggkostnaden. Alltså: Ska du bygga på landsbygden men inte har en fet plånbok att betala huset för kontant, så behövs ett strandnära läge för att huset ska kunna belånas.

4. Småskaligt jordbruk begränsas

Småskaligt jordbruk begränsas eftersom dagens omoderna regler kräver att en deltidsbonde kan behöva uppvisa en viss inkomst för att få utveckla inom strandzonen. Detta trots att dessa bönder gör en stor insats för den biologiska mångfalden och för livsmedelsproduktionen.

5. Elva län har redan tagit bort strandskydd runt småvatten

Angående strandskydd runt småvatten så har en del kritik lyfts mot att detta tas bort. Då ska man ha i minnet att det i 11 län redan saknas den här formen av generellt strandskydd runt småvatten.

LRFs tumme upp och tumme ner till förslagen i strandskyddsreformen

Tumme upp
Borttagande av allt strandskydd runt sjöar på upp till 1 hektar och vattendrag upp till 2 meters bredd. Det minskar krånglet i de län som har strandskydd runt småvatten.
Tumme ner
Utredningen föreslår ingen ändring vad gäller det utvidgade strandskyddet. Detta är beklagligt då processen bakom införandet av det utvidgade strandskyddet 2013-14 var kraftigt kritiserat. Skyddet omfattar idag många av de områden som i flera andra avseenden (infrastruktur, befintlig bebyggelse och samhällsservice) lämpar sig mycket väl för fortsatt utveckling.

Tumme upp
Borttagande av allt strandskydd runt anlagda vatten som tillkommit efter 1975. Även detta en förenkling som säkrar tillvaron för nödvändiga miljöinsatser runt bla våtmarker och bevattningsdammar.
Tumme ner
Utredningen föreslår ingen modernisering av undantaget för areella näringar (bla småskaligt jordbruk). Det innebär att verksamheterna fortfarande behöver visa på en ”betydande inkomst” från näringen, samt att anläggningen behöver ligga inom strandskyddat område.

Tumme upp
Möjlighet att ta bort strandskyddet helt i ett område med lågt exploateringstryck och god tillgång till strand. Alternativt peka ut ett område som landsbydsområde med enkare dispensskäl för bostäder och verksamheter.
Tumme ner
Utredningen anger att områden av ”särskild betydelse för strandskyddets syften” inte bör ingå i ett landsbygdsområde. I praktiken riskerar detta göra att hela effekten med landsbygdsområden uteblir.

LÄS MER: Bostadsbygget stoppas på grund av strandskyddet

LÄS MER: Dalslands förre turistchef: Ohederligt om strandskyddet, regeringen