Helsingborgs stad har lagt betydande resurser på den nya trafikleden som skall avlasta trafiken i stadens centrala delar samt ge möjlighet för ett bra trafikflöde i östra delen av Helsingborg. När den nya sträckningen var klar klassades vägen som en stadsmotorväg. Detta medförde att det inte längre var möjligt med traktortransorter på en vägsträcka som har stor betydelse för lantbrukets transporter från området norr om Helsingborg ner till Lantmännens spannmålsmottagning i Sydhamnen. Under förra skördesäsongen genomfördes transporterna genom Väla södra industriområde, vidare över Långeberga och därefter via Fältarpsvägen ner mot hamnen.

Förändringen har uppfattats som mycket negativ. Vägsträckan håller nu mycket hög klass i förhållande till hur transporter genomfördes tidigare. Det har inte heller känts bra med de stora och långa ekipagen inne i det trafikintensiva industriområdet. Från LRFs Kommungrupp i Helsingborg och Lantmännen har det gjorts ansträngningar för att på nytt möjliggöra traktortransorter på Österleden. Efter kontakt med trafikansvariga på stadsbyggnadsförvaltningen är vi nu utlovade en dispens för transporter under perioden 15 juli till 15 september. Lantmännen kommer att informera berörda lantbrukare inför årets skördesäsong, bl.a. om förändrad skyltning under perioden. Det är fråga om en dispens för 2015 och det kommer att ske en uppföljning på tillbud, klagomål och olyckor före, under och efter denna period innan man kan ta beslut om fortsättningen. Detta visar tydligt på vikten av att traktorekipagen är väl i ordning och att all körning uppfattas som säker om omgivningen.

Det är roligt att kunna visa på hur några av lantbrukets organisationer i en enskild fråga genom en saklig och tydlig dialog lyckats genomföra en förändring som är till företagarnytta och glädje för ett stort antal lantbrukare i nordvästra Skåne.

För LRFs Kommungrupp i Helsingborg
/ Lars Törner - ordförande