Var med och påverka artskyddsreglerna före 24 juli!
Tillämpningen av EU:s två direktiv, art- och habitatdirektivet respektive fågeldirektivet kan få mycket stora konsekvenser för dig som skogsägare och hela det svenska skogsbruket. Risken är stor att du som markägare inte får ersättning om en avverkning stoppas. Ett exempel är en skogsägare i Dalarna vilken förbjöds att bruka 14 hektar skog eftersom lavskrikor fanns i området. I andra fall kan avverkningar på våren förbjudas och om hälften av den slutavverkningsbara granskogen i landet berörs kan det kosta skogsägare och skogsbruket ungefär 50 miljarder kr. De svenska myndigheterna, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna, arbetar nu med listor över fåglar och riktlinjer för vilka inskränkningar förekomst av dessa fåglar kan innebära för skogsbruket. EU avser göra en översyn av direktiven och tar in synpunkter
från intresserade medborgare. Det innebär att du precis som miljöorganisationernas medlemmar kan lämna svar på en på nätet utlagd enkät. Miljöintressena har redan mobiliserats runt om i Europa.
Södra tillsammans med övriga föreningar skickar nu ut enkäten med hopp om att så många som möjligt kan vara med och tycka. Hur du gör följer av brevet nedan. Sprid gärna till vänner/kollegor.

Det går bra för skogens fåglar
Vi bedömer att konsekvenserna för skogsbruket som helhet riskerar att bli omfattande. Den svenska skogsbruksmodellen innebär redan idag att stora arealer lämnas obrukade för att gynna fåglar och andra arter. I en studie av utvecklingen hos 58 skogslevande fågelarter mellan 1998 och 2010 hade 33 stycken en signifikant positiv trend medan endast 5 hade en negativ. Uppgången tros bero på den positiva utvecklingen av de miljöer i skogen som är viktiga för fåglarna.

Försvara din rätt att bruka din skog
Med utgångspunkt i den positiva miljöutvecklingen i skogen och en stark ägande- och brukanderätt har vi i LRF precis som inom skogsägarrörelsen satt samman ett förslag till svar. Du kan göra vår gemensamma röst hörd genom att fylla i enkäten på följande länk: https://ec.europa.eu//eusurvey/runner/EUNatureDirectives#
Klicka på länken så kommer du till en engelskspråkig enkät. I övre högra hörnet står det Languages och där klickar du på Svenska så kommer du istället till en svenskspråkig enkät.

Det är viktigast att fylla i de 14 frågorna i den första allmänna delen, vilket tar cirka 10 minuter. PDF
förslag till enkät svar för dessa, bilaga 1, men även för svar till resterande frågor enligt bilaga 2. Det är svar som tagits fram genom LRF Skogsägarna. Naturligtvis är du välkommen att istället för att följa vårt förslag fylla i enkäten med dina egna personliga synpunkter och även lämna egen kommentar under övriga synpunkter.

OBS! Ditt svar måste skickas innan den 24 juli. Viktigast av allt är att vi får in så många svar från markägarei Sverige och Europa som motvikt till miljörörelsen. Vi är tacksamma för att du lägger ner lite tid på detta. Tillsammans kan vi bidra till att art- och habitat/fågeldirektiven blir mer realistiska och inte ger svenska myndigheter fritt fram för egna tolkningar.