Författningen träder i kraft den 1 februari 2016, då Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:94) om skyldighet att föra anteckningar vid användning av bekämpningsmedel som är särskilt skadliga för pollinerande insekter ska upphöra att gälla.

Läs mer i pdf Dokumentationskrav för växtskyddsmedel