1. Tillsammans får vi landet att växa
a) Budskap
Stig informerade från diskussion om LRFs budskap som fördes på ett möte på riksförbundet kring Tillsammans får vi landet att växa. En del förändringar kommer att ske och ett reviderat förslag kommer inom kort. Diskussion i styrelsen fördes kring förnybar framtid, äganderätt, miljöfarlig verksamhet, lönsamhet, kapitalfrågor, skog och välj svenskt.

b) Medlemsutvecklingsstrategi
En ny medlemsutvecklingsstrategi är antagen av riksförbundsstyrelsen. En ny målsättning är antagen där målet är att antalet företagsmedlemmar ska uppgå till fler än 150 000 till år 2030. Kommunikationen kring vad vi gör måste bli tydligare. LRF Konsult kan användas mera för medlemsvärvning och det finns nu ett uppdrag kring detta. Det finns möjlighet att kombinera kundvärvning och medlemsvärvning. Det måste vara skillnad på att vara medlem och ickemedlem. Vi kan behöva utmana lokakavdelningarna och be dem tydliggöra vilket stöd som behövs. Det är viktigt att våra förtroendevalda får vara med och påverka i organisatoriska frågor. En regional medlemsutvecklingsstrategi skall tas fram.

c) Kommungruppslyft
Helen rapporterade om arbetet med ett kommungruppslyftet där det kommer att anordnas utbildningar för kommungrupperna och det skall genomföras en aktivitet i varje kommungrupp under v. 39.
Kontaktperson: Helén Rosengren

2. Branschsamverkan
LRF Skåne har fått möjlighet att lämna synpunkter på utvecklingen av branschsamverkan i LRF. Diskussion fördes kring ett remissvar. Branschdelegationerna ser olika ut och det är viktigt att LRF tar en tydligare roll och ansvar för arbetet i delegationerna.
Kontaktperson: Marianne Andersson

3. CAP
Ordförande rapporterade från ett möte på riksförbundet kring kompensationsstödet. LRF anser att fler kriterier än temperatur skall användas. Jordbruksverket anser inte att det är möjligt att göra några förändringar för 2016. Skåne tappar ca 50 % av arealen som kan få kompensationsstöd.

När det gäller CAP 2020 har riksförbundet fått ta del av fyra scenarier men de är inte kommunicerade ännu, Marianne har efterfrågat dem. Ett förslag beräknas komma från departementet innan sommaren. LRF Skåne kommer att genomföra tre möten kring CAP 2020 den 1-2 mars i Hässleholm, Landskrona och Sjöbo där Helena Jonsson, Åsa Odell och Sven Norup deltar.
Departementet har beslutat att fördela medel från Matlandet till Livsmedelsstrategin redan innan Livsmedelsstrategin är framlagd.
Diskussion fördes kring bl. a utjämning inom EU, koppling av stöd, förgröning, flytt av pengar mellan pelare, stödet som säkerhet vid belåning, långsiktighet och planeringshorisont.
Det finns ett förslag från LRF till synpunkter angående förgröningen som ligger på hemsidan där alla kan lämna synpunkter.
Kontaktperson: Marianne Andersson

4. Livsmedelsstrategi
Rapport lämnades från målbildsseminariet kring den regionala Livsmedelsseminariet som anordnades av Region Skåne och den arbetsgrupp som arbetar med Livsmedelsstrategin. Det var ett välbesökt möte med många diskussioner. Det finns mycket okunskap om produktionen. Många pratar om kvalitet och småskalighet. Det finns en efterfrågan av specifika produkter för export. Flera lyfte vikten av konkurrenskraft för en utveckling. Köttkonsumtionen var uppe till diskussion. Konkurranskraft, utbildning, råvara, mötesplats och kommunikation fick störst intresse.

Diskussion fördes kring viktiga teman att gå vidare med t ex konkurrenskraft, kommunikation, forskning och utbildning samt skånsk råvara - potential för kvantitet och kvalitet.
LRF Skåne står värd för ett idéseminarium den 14 april på Bjärsjölagård.
Kontaktperson: Marianne Andersson

5. Remisser
LRF Skåne har tagit fram ett remissyttrande angående jordbrukets recipientkontroll och har fått möjlighet att lämna remissvar kring Skånes miljömål, strategi för hållbar gods- och logistikregion och en internremiss kring kronhjort.

Planeringen för en höghastighetsbana pågår och inom LRF sker en samordning av gemensamma ståndpunkter i frågan.
Kontaktperson: Helen Rosengren

6. Regionstämman
Årets stämma kommer att hållas den 22 mars på Alnarp. Stämman inleds med föredrag av kommunikatör Ewa-Gun Westford vid Polisen och entreprenör Johan Magnusson.
Kontaktperson: Helen Rosengren


7. Övriga frågor
Frågan om regionförstoring är åter aktuell. En utredning kommer att lämna förslag under våren. Regionchefen sänder över materialet till kommungruppen för synpunkter. Styrelsen lämnar in synpunkter till regionchefen som sammanställer synpunkterna.
Kontaktperson: Helen Rosengren