Beslut
Med stöd av 36 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket, medger miljö- och hälsoskyddsnämnden undantag från 23b § samma föreskrift avseende kravet på nedmyllning vid spridning av gödsel på vinderosionskänslig jord.

Finns nedmyllning reglerat i tillstånd enligt miljöskyddslagen eller miljöbalken är villkoren i tillståndet, liksom eventuella villkor i förelägganden utfärdande av miljö- och hälsoskyddsnämnden, överordnade detta beslut.

Medgivandet gäller berörda lantbrukare i Kristianstad kommun under tiden 15 mars - 8 juni år 2016 under förutsättning att:

1. Spridning sker på fält inom Kristianstads kommun, där det finns uppenbara problem med grödskador orsakade av vinderosion och/eller jordflykt.
2. Skyddsavstånd om minst 6 meter hålls till öppna diken, bäckar, åar, vattentäkter, märgelgravar, sjöar och övriga vatten.
3. Gödseln består av fast- eller djupströgödsel, dock ej gödsel från fjäderfä eller pälsdjursproduktion.
4. Undantag från kravet på nedmyllning för flytgödsel beviljas endast under förutsättning att annan gödsel ej funnits att tillgå och att gödseln är av sådan kvalitet att önskvärd effekt för att förhindra vinderosion kan uppnås.
5. Spridning sker endast helgfria dagar, måndag-fredag
6. Gödselgivan inte överstiger 15 ton per ha.
7. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kristianstad informeras skriftligen senast tre vardagar före eller tre vardagar efter spridningstillfället. Planerat spridningsområde skall presenteras utmärkt på karta.