Årets höstmöte för den sydöstra delen av Skåne handlade om Förgröningen och CAP. Efter Hans Ramels välkomsthälsning inledde Lars Olsson från Näringsdepartementet. Han ägnade sitt anförande framförallt åt hur den nuvarande regeringen ser på hur de vill att CAP i framtiden ska se ut. Det finns många punkter i EU-kommissionens framtida förslag som inte delas av den svenska regeringen. Ett exempel är förbudet att använda växtskyddsmedel på Ekologiska Fokus Arealer.

Därefter presenterade vår regionordförande Marianne Andersson förgröningen och CAP har påverkan på våra medlemmar/jordbruksföretag. Hon efterlyste bland annat framförhållning och rättssäkerhet när det gäller CAP.

Siste talare i dessa ämnen var rådgivare Per-Erik Holmgren från Hushållningssällskapet. Han beskrev hur han som rådgivare rekommenderar sina kunder att agera. Han avrådde klart ifrån att tillämpa gräsvallar som EFA, eftersom det är stor osäkerhet kring etableringen av desamma. Det krävs nämligen en etablerad gräsvall för at få den godkänd att ingå i gårdens EFA. Når man inte upp till 5 % av gårdens areal så reduceras stödpengen kraftigt. Per-Erik rekommendation var att använda sig av kantzoner och träda.

/Göran Kihlstrand, LRF Skåne