Rapport från LRF Skånes styrelsemöte 2016- 12-05

1. CAP
Ordförande gjorde en dragning av det aktuella läget inom CAP, vad som diskuteras inför CAP efter 2020 samt utmaningar och möjligheter. Det kan bli en mer omfattande reform. EU kommer under våren att öppna upp för allmänheten att tycka till om CAP.
Anita Persson ledde en process kring: Vad vill vi med CAP och vad blir bäst för LRF Skånes medlemmar.

Diskussioner fördes om för- och nackdelar kring gårdsstöd, landsbygdsprogram, marknadstransperens, terminshandel, kontraktsfrågor, otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan, tillgång till finansiering, konkurrenslagstiftning och riskhantering.

Vad vill LRF Skåne:
Följande områden togs upp till diskussion:
• Finansiering för avgång
• Bibehålla gårdsstödet med total utjämning i EU och inkludera riskhanteringen
• Pelare 2 ska vara miljöstöd i syfte att utveckla de gröna näringarnas hållbarhet
• Livsmedelsförsörjning med mål för att skapa trygghet
• Öka baskunskap/livsmedelskunskap för ökad efterfrågan
• Kontinuitet ger långsiktighet, behov av enklare system
• Marknadsfokus/företagarperspektiv och värde
• Se livsmedelsproduktionen som en tillgång/resurs för samhället
• Attitydförändring behövs
Kontaktperson: Marianne Andersson

2. Nationell och regional livsmedelsstrategi
Anita Persson presenterade det aktuella läget kring nationell och regional livsmedelsstrategi. Det finns uppgifter på att båda skall vara klara före jul.
Den regionala strategin innehåller fyra ställningstagande:
• I Skåne skall maten värderas högt
• Skåne ska leda vägen till ett hållbart livsmedelssystem
• I Skåne ska kunskapen om mat främjas
• I Skåne ska det vara lätt att känna stolthet över maten.

Diskussioner fördes kring vad en handlingsplan till den regionala livsmedelsstrategin skall innehålla.
Kontaktperson: Anita Persson

3. Branschråd
Regionchefen presenterade ett förslag till program för ett branschråd kring CAP den 16 januari.
Kontaktperson: Helén Rosengren

4. Vatten
Ordförande berättade att vattendelegationerna har haft ett gemensamt nationellt möte utifrån de nya förslag som tagits fram. Beslut skall tas i december. De flesta vattendelegationsledamöterna anser att besluten nu kan tas utifrån regeringens beslut. Representanterna från Länsstyrelsen i Skåne ansåg att de nya förslagen inte är tillräckligt långtgående och önskade skärpningar.
Länsstyrelsen i Skåne har gått ut med ett brev till alla ägare av vattenkraft med uppmaning om att söka tillstånd för verksamheten.
Kontaktperson: Marianne Andersson

7. Årsmöten och stämma 2017
Årsmötenas profil är Ledarskap och utmaningar. Material inför årsmötena har sänts ut till lokalavdelningarna och där finns styrelseledamöternas ansvarsområden angivna så att de kan tillfråga styrelseledamöterna m. fl. att komma till årsmötena. Regionstämman 2017 äger rum den 23 mars på Alnarp. Medverkande vid regionstämman blir kartläsaren Tina Törner.
Kontaktperson: Helén Rosengren

8. Verksamhetsplan och budget 2017
Styrelsen fastställde verksamhetsplan och budget för LRF Skåne för år 2017.
Kontaktperson: Helén Rosengren

9. Rapporter
Anders Rolfsson rapporterade från en kalibreringsdag för livsmedelsverket, jordbruksverket, veterinärer och slakterier kring livsmedelsverkets kontroller. Det var bara Anders som representerade producenterna. Det har varit mycket kritik kring att många anmärkningar har sänts till länsstyrelserna. Det var en bra information men det finns en risk att en kalibrering ger ännu hårdare bedömning. Det är viktigt att hanteringen blir rättssäker.

Stig rapporterade från riksviltkonferensen att det kommer att bildas ett team på riksförbundet som skall hantera viltfrågor. Detta är ett resultat av en motion från LRF Skåne till riksförbundsstämman.
Arbetet med Det goda ägandet har fungerat bra och den arbetsformen kommer att användas även i andra frågor.
Regionchefen informerade om det aktuella läget kring länsstyrelsens djurskyddskontroller.

Regionchefen informerade om att Södra kommer att hyra kontorsutrymmen på nedanvåningen.
Kontaktperson: Helén Rosengren