Beslut
Med stöd av 36 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket, medger miljö- och hälsoskyddsnämnden undantag från 23b § samma föreskrift avseende kravet på nedmyllning vid spridning av gödsel på vinderosionskänslig jord.

Medgivandet gäller berörda lantbrukare i Kristianstad kommun under tiden 17 mars-8juni år 2017 under förutsättning att:

Läs mer i pdf till höger.