Riksförbundsstämman
Styrelsen reflekterade över riksförbundsstämman. Valen skedde i enlighet med valberedningens förslag. Det är viktigt att fortsatt ha en dialog med valberedningen för framtida val. Det är en viktig principiell fråga att det skall vara en ledamot från riksförbundsstyrelsen som är ordförande i delegationerna. Kontaktperson: Marianne Andersson

Nöjd medlem
Jan Hultgren presenterade resultatet av Nöjd medlem undersökningen. Styrelsen diskuterade resultatet och förslag till förbättringar. Det kan behövas ett material eller en film kring hur demokratin fungerar, vem gör vad och hur man kan påverka inom LRF organisationen. Vi skall under verksamhetsplaneringen inför 2018 fokusera mer på möjligheter att påverka och att informera om vad vi gör.
Kontaktperson: Helén Rosengren

Information från LRF Konsult
Dennis Davidsson, regionchef på LRF Konsult, informerade om LRF Konsults arbete och utveckling. Diskussion fördes kring medlemmarnas behov och önskemål när det gäller LRF Konsults tjänsteutbud.
Kontaktperson: Helén Rosengren

Riskanalys av LRFs ekonomi
Åsa Odell presenterade LRFs hantering av pensionsskulden och en riskanalys av LRFs ekonomi. Diskussion fördes kring riskanalysen. Regionala rådet kommer under hösten att diskutera hur LRF skall hantera pensionsskulden mm i framtiden.
Kontaktperson: Marianne Andersson

Samarbete med riksförbundsstyrelseledamöterna
Styrelsen förde en diskussion tillsammans med Åsa Odell kring samarbetet framöver med riksförbundsstyrelsen. Styrelsen framförde vikten av att principen att LRF har ledarskap i delegationerna. En mer strukturerad och kontinuerlig dialog mellan regionstyrelsen och riksförbundsstyrelse-ledamöterna är önskvärd. Vid styrelsemötena bör det finnas en punkt där någon av riksförbundsledamöterna medverkar. Kommunikationen mellan region och riksförbundet behöver förbättras. Ett extra styrelsemöte i september planeras för att diskutera samverkan.
Kontaktperson: Marianne Andersson

Djurskydd
Marianne informerade om det aktuella arbetet kring djurskyddsfrågor. Vi arbetar för att tillsammans med riksförbundet få till ett möte med Jordbruksverket för att diskutera hur tillämpningen av djurskyddslagen sker.
Kontaktperson: Helen Rosengren

Viltförvaltningsdelegationen
Stig Lundström informerade att viltförvaltningsdelegationen har fått ytterligare två ledamöter. Av delegationens 15 ledamöter är endast två markägarrepresentanter. Gruppen är enbart rådgivande. Reservationer har ingen verkan på länsstyrelsens beslut. Diskussion fördes om markägarrepresentanternas roll i delegationen.
LRF Skåne deltar inte i viltprojektet, Vild och bortskämd, eftersom viltutfodringsfrågan och antalet vilt inte finns med i projektbeskrivningen.
Kontaktperson: Stig Lundström