Att söka dispens för gödselspridning
Om du inte har möjlighet att köra ut stallgödseln före den 1 november finns det möjlighet att ansöka om dispens. Det bästa är att börja med ett telefonsamtal med kommunen för att undvika lång handläggningstid för beslutet. Då kan du beskriva vad som gäller just i det enskilda fallet och få besked på hur kommunen kommer att handlägga ärendet.

När kan du få dispens?
Tillsynsmyndigheten kan bara ge dispens för omständigheter som du som verksamhetsutövare inte har eller borde ha kunnat förutse eller påverka.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Huvudregeln är att du ska ha en lagringskapacitet som är så stor att normala variationer i nederbörd och temperatur inte innebär överfulla gödselbehållare om spridning inte kan ske som planerat. Jordbruksverkets schablonvärden för producerad mängd gödsel är bara minimivärden, vilket innebär att du i praktiken kan behöva större lagringsvolymer för att klara en vintersäsong.

Tillsynsmyndigheten får inte ge dig dispens om du kan lösa problemet på egen hand på din gård eller genom att låna eller hyra lagringsutrymme av någon annan. Det innebär att du i första hand ska undersöka om gödseln kan flyttas till någon annan tät lagringsplats.

Ansökan om dispens – så här gör du
Det går inte att söka en generell dispens för hela Skåne utan det är varje kommun som hanterar dispensansökningarna.

Du ska vända dig till din tillsynsmyndighet, vanligtvis miljökontoret eller motsvarande i din kommun.

En del tillsynsmyndigheter har en blankett du ska fylla i för att ansöka om dispens och ibland räcker det med ett telefonsamtal. Vid ansökan kommer du bland annat behöva redogöra för vilka extraordinära omständigheter som har uppstått som gör att du behöver söka dispens, vilka alternativa lagringsplatser du har undersökt, vilket gödselslag och vilka mängder som behöver spridas och vilket fält som spridningen kommer att ske på.

Vad gäller vid beslut om dispens?
Om tillsynsmyndigheten beviljar dispens ska du få en skriftlig bekräftelse på detta. Dispensen kan innehålla villkor, det vill säga försiktighetsmått och begränsningar för hur du får sprida din gödsel. Det är för att spridningen ska kunna styras till så lämpliga fält, tider och förhållanden som möjligt. Tillsynsmyndigheten kan komma att följa upp dispensen för att kontrollera att eventuella villkor har följts.

Skäl för dispens
Väderleksförhållandena år 2017 har varit besvärliga för de skånska lantbruksföretagarna vilket bekräftas av den statistik som SMHI ger ut.

SMHI anger normal nederbörd som 100%. Under sommaren, dvs juni, juli, augusti var den samlade nederbörden i Skåne 150%. Om man tittar månadsvis så har den samlade nederbörden i Skåne varit i augusti upp till 150%, september upp till 200% och oktober upp till 150%. Detta har inneburit att en betydligt mindre andel mark har kunnat höstsås och att vallen skördats senare än normalt.

Beroende på väderförhållandena är allting försenat och just nu så är det många arbetsmoment som ska utföras, skörd av vall, majs, sockerbetor och potatis och gödselspridning. Maskinstationerna har inte under rådande förhållanden den kapacitet som krävs för att klara allt detta på en gång. Det är uppenbar risk för markskador om man kör när det är för blött, markpackning kan orsaka problem för lång tid framöver och därför är andelen höstsådd mark betydligt mindre än normalt.

Länsstyrelsen i Skåne har beviljat en generell dispens för skånska lantbrukare som på grund av all nederbörd inte klarar att uppfylla reglerna om höst- eller vinterbevuxen mark (grön mark).

LRF Skåne anser att den samlade mängden av problem med stora nederbördsmängder, problem med höstsådd, brist på maskinkapacitet och risk för brist på lagringskapacitet under vintern kan bedömas som särskilda skäl.

Kontaktperson: Pär Tegnander, LRF Skåne

Slå trädan
Vi vill påminna om att sista dag för att slå träda som du har stöd för är den 31 oktober.

På all jordbruksmark som du söker stöd för, ska du varje år utföra en aktiv jordbruksverksamhet. Det innebär att du minst en gång ska putsa trädan och det ska vara gjort senast den 31 oktober. Det här gäller dock inte första året som åkermarken ligger i träda. Det gäller inte heller om du har sått grödor som gynnar den biologiska mångfalden.
Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.