BESLUT
Länsstyrelsen bifaller ansökan och beviljar under 2017/2018 generell dispens för skånska lantbrukare som på grund av all nederbörd inte klarar att uppfylla reglerna om höst- eller vinterbevuxen mark (grön mark).

ÄRENDET
LRF Skåne inkom 2017-10-11 med ansökan om generell dispens för lantbrukare som inte klarar att uppfyll reglerna om grön mark. Som skäl anges besvärlig väderlek under sommaren och hösten, vilken till stora delar har förhindrat planerad höstsådd. Att bearbeta och så under rådande förhållanden medför på många håll stor risk för markpackning och utvintring.

Enligt statistik från SMHI har det under juni-augusti regnat 50% mer än normalt, under september dubbelt så mycket och under oktober 50% mer än normalt. LRF framhåller att lantbrukarna, utöver miljöskäl, har starka ekonomiska incitament att höstså all mark där det är praktiskt möjligt, vilket förhindrar att en generell dispens kommer att missbrukas. Om dispens medges åtar sig LRF också att uppmana alla lantbrukare att i största möjliga mån ändå uppfylla kravet på grön mark.

SKÄL FÖR BESLUTET
Enligt förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket, 11 §, ska jordbruks-företag med mer än 5 ha åkermark i Blekinge, Skåne och Hallands län ha minst 60% av marken höst- eller vinterbevuxen. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen besluta om undantag.

Länsstyrelsen delar uppfattningen om den besvärliga vädersituationen och de om-fattande problem den medför. Länsstyrelsen medger därför generell dispens från grönmarksreglerna för lantbrukare som på grund av väderleken inte kunnat höstså sina arealer i planerad omfattning.

Detta beslut har fattats av enhetschef Marie Jeppsson efter föredragning av landsbygdsutredaren Anders Ericson.