1. CAP
Omvärld: vi går mot en marknadsekonomi men det kommer att gå långsammare än vi trodde för ett år sedan. Större protektionism, ökat intresse att säkra tillgången till livsmedel, alla vill exportera och ingen vill importera. Brexit innebär en minskad budget. Större utjämning inom pelare 1 i nästa period. Livsmedelsstrategin kan spela en roll för hur inställningen till Cap ser ut.
Diskussion fördes kring direkta eller riktade stöd. Direkta stöd, i så stor omfattning som möjligt, är att föredra. Stabilare då man vet vad de innebär och omfattar. Lättare att utveckla företaget och möjligt att planera med direkta stöd. Självförsörjning är ett argument som kan stärka denna delen. Länder kommer att säkra sin försörjning det kommer att se olika ut i olika länder. Ökad nationalisering stärker detta samtidigt som det innebär att Sverige kan gå egen väg.
Enkla, tydliga och förutsägbara regler är bra för företagsutvecklingen. Ökad samverkan företagare emellan, ökad kunskap om marknaden och verktyg för att verka på marknaden.
Det finns problem med legitimitet och att EU vill styra vad pengarna går till. Det finns också en risk för att EU vill styra även de generella delarna t ex genom ytterligare regler för ekologisk fokusareal. Sätter EU en botten på priset så vill de också styra bort topparna. Ländernas skattepolitik för företagen kommer att spela stor roll.
Riktade stöd fungerar för punktinsatser t ex miljöåtgärder, vatten mm. En del länder kan använda dessa medel för att öka konkurrenskraften. Även statliga subventioner används i en del länder.
Diskussion kring möjliga scenarier. Ökad nationell flexibilitet är negativt för Sverige och motarbetar EU grundtanke med en gemensam marknad.
Stabilitet med förenkling och förbättringar är ett mer önskat scenario. Att hålla kvar pengar i gårdsstödet ger ökad stabilitet och större säkerhet att pengarna stannar hos våra näringar.
Ökat fokus på riskhantering och förgröning – kan vara en del av gårdsstödet. Det kommer inte i framtiden att vara möjligt att få stöd utan att göra en motprestation. Blir ersättningen för liten så kan en del välja att inte söka stöden. Det finns också risk för att vi får lagstiftade regler istället för frivillighet.
Kontaktperson: Marianne Andersson

2. Livsmedelsstrategi
Anita Persson presenterade det aktuella läget och arbetet med den nationella och regionala livsmedelsstrategin. Målsättningarna för den nationella strategin är nu antagna över blockgränserna. Regeringen har lagt en proposition kring strategin och presenterat ett första åtgärdsprogram.
Kontaktperson: Marianne Andersson

3. Äganderätt
Stig Lundström presenterade LRF:s arbete kring äganderättsfrågorna. Ägande- och brukanderätten berör det allra flesta frågor som LRF hanterar näringspolitiskt. Det finns lagstiftning och ansvarsfrågor som begränsar äganderätten. Det finns olika uppfattningar i medlemskåren kring var gränserna går när det t ex gäller skydd av åkermark. Inom ramen för livsmedelsstrategin kommer frågan om riksintresse för åkermarken att tas upp igen. LRF måste kunna hantera och väga olika intressen hos medlemmarna.

I Hässleholm håller man på att ta fram en grön strategi för landsbygden som vill göra inskränkningar i förfoganderätten. Kommunen har inte relevant kunskap och underlag för att göra rätt bedömningar Kommungruppen har lämnat in synpunkter i frågan och vill samverka i frågan. Detta kan vara aktuellt i fler kommuner och kommungrupperna måste vara med i arbetet i tidigt skede. Naturvårdsverket har lagt ett uppdrag till länsstyrelserna att ta fram en grön infrastruktur. LRF Skåne har varit med på inledande möten i starten av arbetet men sen har det inte hänt så mycket. Tiden för arbetet har förlängts till 2018.

LRF Skåne anordnade ett möte med medlemmarna i Skåne-Blekinge Jordägareförbund på Alnarp den 7 februari. Frågan om utfodring av vilt och LRF Skånes inställning till överenskommelsen mellan LRF, Jordägareförbundet och Jägarförbundet kring viltutfodring togs upp. Marianne påtalade att detta inte är en överenskommelse utan ståndpunkter avsett att påverka Miljö- och jordbruksutskottets betänkande i frågan. Styrelsen ansåg att det behövs ytterligare en träff med Jordägareförbundet för att diskutera utfodringsfrågan.
Kontaktperson: Stig Lundström

4. Regionstämman
Årets stämma kommer att hållas den 23 mars på Alnarp. Tina Turner kommer som föredragshållare. Diskussion fördes kring upplägget av stämman. Hans Ramel presenterade en film om verksamheten som kommer att visas på stämman.
Kontaktperson: Helen Rosengren

5. Rapporter
Emil Hjalmarsson och Anders Rolfsson rapporterade från en kooperativ konferens i Stockholm där bl. a möjligheterna med digitaliseringen diskuterades.

6. Övriga frågor
Ordförande lyfte frågan om djurskydd och djurskyddskontroller utifrån samtal från medlemmar. Kontakter är tagna med Landsbygdsdirektören i frågan.
Kontaktperson: Helen Rosengren