1. Djuromsorg och miljö 2.0
Riksförbundet har tagit fram ett förslag till nya övergripande positioner för djuromsorg och miljö 2.0. Ett medlemsmöte har hållits kring förslagen. Styrelsen diskuterade förslagen och Annika Sällvik fick i uppdrag att formulera ett remissyttrande utifrån diskussionen.
Kontaktperson: Marianne Andersson

2. CAP
Det har gått ut en inbjudan till ett möte för att återskapa en höglandsgrupp. Det är viktigt att nya grupper inte splittrar LRFs arbete med helheten. Vi tar ett telefonmöte med de skånska kommungruppsordförande som är berörda. LRF Skåne tar kostnaderna för två deltagare på mötet.
Kontaktperson: Marianne Andersson

3. Påverkansarbete
Styrelseledamöterna redovisade sina kontakter med de tilldelade riksdagsledamöterna.
Sven Erik Bucht har besökt Övedskloster, Hans Ramel och Marianne Andersson deltog på ett rundabordssamtal tillsammans med andra näringslivsrepresentanter.
Marianne Andersson har deltagit på en träff kring gårdsförsäljning av vin som anordnades av Liberalerna. Representanter för Liberalerna kommer att besöka Marianne.
Miljöpartiet har bjudit in till ett möte om deras valplattform.
Centern i Lund vill genomföra ett möte om den goda jorden. Vi kan vara en deltagande aktör vid ett möte arrangerat av ett politiskt parti men inte medarrangör eller finansiär.
Regionala utvecklingsnämndes ledamöter skall bjudas in till ett möte med studiebesök i anslutning till v. 13–14 eller när detta är möjligt.

Möte kommer också att hållas med länsledningen.
Så fort första namnen på partiernas vallistor till region och riksdag är klara kommer vi att förmedla dem till styrelsen.
Kontaktperson: Marianne Andersson

4. Regionstämman
Årets stämma kommer att hållas den 22 mars på Alnarp. Medverkan kommer att ske från politiker från regionen och riksdagen. Även LRFs förbundsordförande Palle Borgström deltar. Hans Ramel tar tillsammans med kommunikatörerna fram en film om verksamheten som kommer att visas på stämman.
Kontaktperson: Helén Rosengren

5. Samarbete med Tourism in Skåne
Helén Rosengren informerade om diskussionerna med Tourism in Skåne om ett samarbete kring ett projekt Gastrolution som handlar om utveckling och marknadsföring av besöksnäring för mat och dryck. Ytterligare ett samarbetsområde är naturturism där det bl. a handlar om att beakta markägarnas synpunkter och att ta fram avtalsmodeller för nyttjande av annans mark för turism.
Kontaktperson: Helén Rosengren

6. Kooperativt Forum
Glenn Oredsson och Anders Rolfsson rapporterade från kooperativt forum i Stockholm där temat var Kooperationen i samhället och näringslivet.
Kontaktperson: Glenn Oredsson

7. We Effect
Glenn Oredsson informerade om ett möte med We Effect där organisationen nu har förändrats och det fungerar bättre. Det kommer ett nytt system med QR koder så att man kan swisha in pengar direkt till We Effect.
Kontaktperson: Glenn Oredsson

8. Rapporter
Hans Ramel informerade från LRF Skånes möte med Jordägareförbundet där bl. a Palle Borgström presenterade LRFs arbete med livsmedel, äganderätt och klimat.
Stig Lundström rapporterade från en viltkonferens som tog upp ökningen av hjort och vildsvin och de kostnader för skador som uppstår.

Glenn Oredsson informerade om en skrivelse från Helgeåns vattenråd till länsstyrelsen kring ett utsläpp från en gödselvårdsanläggning.

Marianne Andersson skall delta på ett frukostseminarium som Studieförbundet Vuxenskolan anordnar om landsbygdspolitiken.