1. Inför LRF Skånes stämma
LRF Skåne håller stämma 22 mars på Alnarp. Styrelsen gick igenom motionerna
Dagvatten
Kvarndammar är hotade
Minska viltstammarna
Kraftledningar
Djurskyddskontroller
Brist på veterinärer för lantbrukets djur
Brist på arbetskraft
Levandevikter från slakterierna
Sveriges gränser
Ytterligare personella och ekonomiska resurser
Fasta arvoden till kommungruppsordförande och sekreterare
Ersättning vid lokalavdelningarnas styrelsemöte
Medelstilldelningen borde höjas
Icke-medlemskap för revisorer
Samtal med politiska partier
Sprid byggnationerna
Lantbruk, energi och konkurrenskraft
A-traktorer
Angående Agrol-kortet
Land-tidningar till barnfamiljer

Styrelsen beslutade att fastställa svar på motionerna. Styrelsen beslutade att utse Vellinge LRF till årets lokalavdelning. Styrelsen beslutade att utse Lunds kommungrupp till årets kommungrupp.
Kontaktperson: Marianne Andersson

2. Silvernålar
Följande personer var silvernålsmottagare år 2017:
Mikael Pettersson, Osby-Visseltofta
Lars Henriksson, Ingaberga
Kontaktperson: Jan Hultgren

3. Djurskydd
Marianne rapporterade kring läget inom djurskydd. Diskussion pågår med länsstyrelsen kring regler och villkor och områden där det finns problem. LRF Skåne skall ta fram ett antal områden där djurskydd är en del.
En lagrådsremiss kring djurskydd diskuterades. Kontakter tas med riksförbundet kring konsekvenserna av förslaget. Regionstyrelsen bearbetar sedan utvalda riksdagsledamöter i frågan.
Kontaktperson: Marianne Andersson

4. Skrivelser
Regionchefen redovisade inkomna skrivelser finns från lokalavdelningar till LRF Skåne direkt. Styrelsen beslutade att uppdra åt regionchefen att besvara inkomna skrivelser till LRF Skåne.
En remiss kring länsstyrelsens klimat- och energistrategi diskuterades. Styrelsen beslutade att uppdra till regionchefen att färdigställa remissen.
Kontaktperson: Helén Rosengren

5. Rapporter
Anders Rolfsson rapporterade om förändringarna inom LRF Mjölk. De övergripande målen för LRF Mjölk är ökad mjölkproduktion och ökad konsumtion av mejeriprodukter. LRF mjölk integreras tydligare i LRF. LRF kommer att hantera näringspolitik, proaktivt arbete för mjölk och skall sprida kunskap om mjölk. Delegationen omvandlas till en mjölkgrupp bestående av fem mejeriorganisationer, tre husdjursföreningar och två från LRF riksförbundsstyrelse.

Hans Ramel har varit på studiebesök på en stor ekologisk gård i Danmark som hade mycket specialgrödor. I Danmark fick man använda gödsel från konventionell grisproduktion i ekologisk produktion.
Kontaktperson: respektive ledamot

6. Övrigt
Partnerskapet för Landsbygdsprogrammet har ställt frågor kring vilken som är den viktigaste landsbygdsutmaningen och vilka behov som finns i de olika organisationerna. Diskussion fördes kring frågeställningarna.