På årets vårmöte tog först Per-Inge Pålsson samt representanter från Länsförsäkringar ordet för att berätta om lokal brottsbekämpning. För att bekämpa lokala inbrott och stölder på gårdar samt ute på den allmänna landsbygden har man på årets vårmöte föreslagit ett antal olika säkerhetsåtgärder.

De förslag som lades inkluderade bland annat att hålla lokalerna slutna, montera ett alarm, ståldörr- eller dolda kameror, låsa in maskiner samt traktorer och även installera eventuell startspärr på respektive traktorer/maskiner.
Man noterade även att det inte är bra att konfrontera tjuvar när brottet äger rum utan istället ringa till polisen.

Vidare gav Peter Malm HS handfasta råd gällande rensning av sediment i diken, brunnar med mera. Peter Malm betonade vikten av att rensa egna brunnar, sköta täckdiken, se efter om respektive anläggning är en vattenanläggning eller inte, samt inte rensa bäckar. Vid stopp i dike bör man främst fånga upp sedimentet nära stoppet och underhålla på ett varsamt sätt för att inte skada dikets stabilitet.

Peter talade även om hur det är väghållarens åliggande att hålla vägtrummorna i skick. När det kommer till naturreservat måste man berätta för länsstyrelsen vad man gör av ränsmassorna, och likaså gäller för områden som berör Natura 2000.

Biotopskydd är inga problem att använda, men finns det fisk på plats måste man anmäla detta till länsstyrelsen. Användningen av strandskydd är också tillåtet.
Det är vidare tillåtet att klippa sina slänter samt avfasa branta slänter och om man vill plantera träd bör man helst göra det på södersidan av utrymmet.

Slutligen är det viktigt att notera att man alltid först bör kolla med det aktuella dikningsföretaget innan man gör för stora omställningar.

Foto: Anita Persson