Rapport från riksförbundsrådet
Ordförande Hans Ramel informerade om de olika råden som finns nationellt det är regionala rådet, branschrådet och riksförbundsrådet. Vid det senaste riksförbundsrådet togs frågor upp kring LRFs ekonomi, försäljning av LRF Konsult, valberedningens förslag till oförändrad styrelse, djuromsorg 2.0 och miljö 2.0, myndighetsutövning, LRF Entreprenad, Skilja agnarna från vetet och Citygross beslut att sälja importerat färskt kött.

Diskussion fördes kring frågorna och när det gäller kränkande behandling och osunda attityder skall frågan tas upp vid något möte med förtroendevalda eller vid nästa stämma.
Kontaktperson: Hans Ramel

Styrelsens ansvarsområden
Styrelsen beslutade om ansvarsområden för ledamöterna enligt följande:
Samordning av kommunikation och påverkansarbete - Hans Ramel
Intern kommunikation – Maria Hofvendahl Svensson
Extern kommunikation – Helena Rimfors
Livsmedel – Hans Ramel
CAP - Anders Rolfsson
Omsorgsarbete (djur och bondekompis) – Maria Hofvendahl Svensson
Äganderätt - Anders Rolfsson
Skog och vilt – Ann Marke
Miljö och vatten – Glenn Oredsson
Energi och klimat - Anders Svensson
Konsument – Helena Rimfors
Skolkontakt – Helena Rimfors
Företagsutveckling – Emil Hjalmarsson
Medlem och organisation – Maria Hofvendahl Svensson
Kontaktperson: Helén Rosengren

Djurskydd
Maria Hofvendahl Svensson informerade från senaste mötet med djuromsorgsgruppen. Grisföretagarna var väl representerade. Diskussion fördes kring de djurskyddskontroller som genomförts. Det behövs en förändrad attityd hos kontrollanterna, hur kontrollrapporter skrivs och en rimlighet i förhållande till avvikelserna. Det finns ett arbetsmiljöproblem när djurägare och anställda mår dåligt vid djurskyddskotroller. En handlingsplan skall tas fram för påverkansarbetet i djurskyddsfrågan. LRFs arbete med djurskydd 2.0 kommer att behandlas på riksförbundsstämman.
Kontaktperson: Helén Rosengren

Projektet Vild och bortskämd
Ann Marke presenterade projektet vild och bortskämd. Det är ett samarbetsprojekt för att öka naturligt producerat viltfoder. Länsstyrelse är projektägare. Varken LRF eller Skogsägarna deltar men Ann Marke deltar i projektgruppen som skogsägare. Den 25 maj kommer det att anordnas ett dialogmöte. Ann undersöker vad det skulle innebära för LRF Skåne att gå in i projektet. Frågan om eventuellt deltagande i projektet tas upp på nästa styrelsemöte.
Kontaktperson: Helén Rosengren

Rapporter
Glenn Oredsson tog upp frågan om medias beskrivning av att valet av Palle Borgström var enhälligt.

Glenn Oredsson informerade om att kontrollprogram för skadedjursbekämpning finns med anledning av regelverket kring salmonella. Ny lagstiftning gör att det inte är möjligt att hantera bekämpningen som tidigare. Det skall användas fällor istället för gift vilket ökar priset markant. Glenn har varit i kontakt med riksförbundet som undersöker hur detta kan lösas.

Ann Marke rapporterade om en dom i lavskrikemålet i Mark och miljööverdomstolen som anger att skogsstyrelsen har rätt att meddela förbud med hänvisning till artskyddsförordningen. Domstolen återvisar dock ärendet till Mark- och miljödomstolen i Östersund eftersom den senare inte prövat om förbudet att avverka var rätt i förhållande till artskyddsförordningens bestämmelser. Det finns också en oro över vad värdekärnor i den gröna infrastrukturplanen kommer att medföra. Korridorer kan vara förödande i skogen ur skadeinsektsynpunkt.

Helena Rimfors tog upp en artikel om att inte äta kött i Greenpeace tidning.

Hans Ramel rapporterade att han är inbjuden till FIRS (Forskning och innovation Region Skåne) för diskussion kring handlingsplan för livsmedelsstrategin.

En delegation från Kina har varit i Skåne och besökt gris- och nötkött producenter för en möjlig framtida export.