Rapport från LRF Skånes styrelsesammanträde
2018- 06 -14

Riksförbundsstämman
Styrelsen reflekterade över riksförbundsstämman. Det var en god stämning och positiv anda på stämman trots de utmaningar som finns. Tekniken fungerade bra och det var lätt att följa även för dem som följde stämman från annan ort. Bra att det fanns tid till diskussioner kring Vägen mot visionen och till motionerna. Vi var bra förberedda och vi hade många inlägg som alla fick gehör. Alla i LRF Skånes styrelse yttrade sig. Det finns en känsla av stolthet över Skånebänken, det var ett sammansvetsat gäng. Det kan behövas en bättre höjd i motionerna och vi kan bidra till det nästa år. Synd att en plats blev obesatt. Det blev inte strid i någon fråga, riksförbundsstyrelsen var välvillig till de flesta motionerna. Regionerna stöttade varandra med inlägg. Riksförbundsstyrelsen har gjort ett bra arbete det senaste året.
Kontaktperson: Hans Ramel

CAP
Åternationalisering och möjligheten att flytta pengar mellan pelarna är inte bra för Sverige. Tyskland och Frankrike vill ändra så lite som möjligt. När det gäller tak för direktstödet, har regeringen samma syn som vi att detta inte är bra. LRF Skåne vill behålla så mycket pengar som möjligt i pelare 1, som går direkt till företagarna, men där har svenska politiker en annan uppfattning.
Kontaktperson: Anders Rolfsson

Djurskydd
Anders Svensson rapporterade från telefonmöten med Skåne Blekinge grisföretagare. Chefen för djurskyddsenheten Markus Björklund kommer att sluta. LRF Skåne har deltagit i en kontroll som rörde boxstorlek och strö. LRF Skåne har en inbokad tid med länsledningen den 30 augusti och denna kommer att användas till att diskutera djurskyddsfrågor med särskild inriktning på boxstorlek och strö.
Kontaktperson: Anders Svensson

Medlemsstrategi
Maria Hofvendahl Svensson presenterade ett förslag till medlemsstrategi och
en handlingsplan. Styrelsen beslutade anta medlemsstrategin.
Kontaktperson: Maria Hofvendahl Svensson

Framtidens folkrörelse
Styrelsen förde en diskussion kring Framtidens Folkrörelse. Diskussion fördes kring det framtagna materialet och hur vi skall få engagemang hos medlemmarna för att diskutera frågorna. Regionstyrelsen kommer att träffa styrelsen för LRF Ungdom för att diskutera hur vi kan få ungdomarna att delta i dialogen. Ordet folkrörelse kan behöva bytas ut för att öka intresset för frågan.
Kontaktperson: Maria Hofvendahl Svensson

Val 2018
LRF Skåne har, till Borgeby Fältdagar, bjudit in ett 30-tal politiker från alla partier som kandiderar till riksdags- och regionvalen. Hans Ramel och Maria Hofvendahl-Svensson kommer att föra en dialog med politikerna kring viktiga livsmedelsfrågor. Styrelsen ville därutöver få till stånd ett möte med socialdemokraterna och att det skall sändas ut ett brev till riksdagskandidaterna med information om LRFs ståndpunkter och med kontaktuppgifter till styrelsen.
Kontaktperson: Helen Rosengren

Grön infrastruktur
Styrelsen fattade beslut om ett remissvar kring Grön infrastruktur.
Kontaktperson: Jan Hultgren

Projekt
LRF Skåne kommer att delta i projektet Vild och bortskämd och avser att delta i ett Vinnväxtprojekt benämnt FoodPlant i det fall projektet får finansiering från Vinnova.
Kontaktperson: Helén Rosengren

Omsorgsarbete
Behovet av omsorgsarbete har varit stort under året och torkan innebär att det behövs en ökad beredskap under hösten. Kontakter kan behöva tas med banker, föreningsföretagen mm och vi behöver samverka med riksförbundet kring detta. Maria Hofvendahl Svensson informerade om arbetet med att utöka gruppen av bonde kompisar och att öka kompetensen hos dessa.
Kontaktperson: Maria Hofvendahl Svensson

Rapporter
Anders Rolfsson rapporterade från Svensk mjölks stämma och
Glenn Oredsson rapporterade att Hässleholms kommun gått ut med information om afrikansk svinpest.

Övrigt
Hans Ramel informerade om diskussionerna kring ligghallskravet och riksdagens behandling.
Glenn Oredsson lyfte frågan om underlag kring ekonomiska resultat för våra näringar.