Länsstyrelsen har sedan tidigare en utsedd samordnare avseende Naturnära jobb, Jörgen Nilsson. Under hans semester tom den 13 augusti är Daniel Åberg samordnare.

Skicka din förfrågan via mail till:

DANIEL ÅBERG
Platschef / Miljöavdelningen / Naturvårdsenheten / Kullaberg
010-22 417 07, 070-20 86 363
Daniel.aberg@lansstyrelsen.se

Bifoga dina kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning och en beskrivning av området och ert behov

Vi kommer att göra en prioritering och se hur vi kan fördela arbetena mellan de olika arbetslagen dels beroende på kompetens och dels beroende på var i Skåne arbetet ska utföras.

I första hand kommer vi

  • prioritera mark som har någon form av skydd eller dokumenterade naturvärden och i andra hand övrig mark.
  • Prioritera områden som ger mest bete för minst arbetsinsats, eller där läget är akut
  • I första hand sätta temporära stängsel vilket är snabbast att sätta.
  • Måste finnas ”avtalad” djurhållare
  • Måste finnas vatten eller vara tydligt vem som ansvarar för att ordna vatten
  • Finns det någon form av skydd, behövs dispens
  • Undvika att stänga någon led eller vandringsstråk

Den som vill ha stängslat behöver vara markägare, finns det både markägare och arrendator med i bilden så måste båda vara överens och kontaktas av oss. Markägaren/arrendatorn äger själva ansvar för besiktning av stängslet innan djuren släpps in samt tillsyn och ev underhåll därefter.

När man betar nya marker eller tar foder från nya områden kan det vara bra att tänka en gång extra på vad djuren får i sig. Det gäller både näringsvärde på fodret och eventuella giftiga växter, parasiter eller andra smittor som kan finnas på marken eller i fodret. Vi råder djurägarna att ta kontakt med sin veterinär och foderrådgivare för att få råd. Det kan också behövas ett nytt produktionsplatsnummer på den marken djuren skall beta.