Till höger här på sidan finns en mall (pdf och word) med rubriker du behöver fylla i för att kunna skicka din ansökan till Jordbruksverket. Du kan skicka per post till Jordbruksverket, 551 82 Jönköping eller maila registrator@jordbruksverket.se.

Uppgifter som behövs i en dispensansökan
För att Jordbruksverket ska kunna handlägga ärendet behövs vissa grunduppgifter:
• Vem som ansöker om dispensen (namn)
• Adress och telefonnummer (gärna e-postadress)
• Produktionsplatsnummer (SE-nummer)
• Allmän beskrivning av djurhållningen
• Vilket krav man vill ha undantag från
• Vilka djur som dispensen ska gälla för (djurslag, djurkategori/ålder och antal)
• Tidsperioden som man vill att dispensen ska gälla
• Beskrivning av på vilket sätt djurhållningen kommer att avvika jämfört med vad som är krav
• Beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits för att undvika behov av undantag
• Skälet till varför man vill ha dispens

Utöver dessa uppgifter kan Jordbruksverket beroende på vad dispensen handlar om, behöva ha in ytterligare uppgifter eller handlingar, t.ex. stallritning, foton, veterinärintyg m.m.

Försök skriva lite mer utförligt. Särskilt vad gäller den sista punkten där du så utförligt och exakt som möjligt ska beskriva dina särskilda skäl till varför du vill ha dispens. Utan att det finns några särskilda skäl är det svårt att få dispens.

Jordbruksverkets handläggning
När en ansökan kommer in gör Jordbruksverket först en prövning om djurägaren verkligen behöver dispens. Detta eftersom det ibland visar sig att djurhållaren faktiskt redan uppfyller det krav som man vill ha undantag från. I dessa fall avskriver Jordbruksverket ärendet och meddelar djurägaren detta.

Om det visar sig att det behövs en dispens för det som beskrivs i ansökan tar Jordbruksverket ställning till om de skäl som angetts i ansökan är tillräckliga. Är de inte det så avslås ansökan. Beslutet skickas till sökanden tillsammans med en så kallad besvärshänvisning (hur man överklagar beslutet). Kopia av beslutet skickas till berörd länsstyrelse.

Om det finns skäl för att ge dispens är nästa steg att Jordbruksverket gör en bedömning av om det sätt berörda djur kommer att hållas och skötas på under dispensperioden är godtagbart från djurskydds- och djurhälsosynpunkt, samt om den tidsperiod som sökanden vill att dispensen ska gälla under är rimlig/godtagbar. Om Jordbruksverket inte kan avgöra detta med det underlag som inkommit i ärendet tar verket kontakt med djurägaren för komplettering och eventuellt med aktuell länsstyrelse för att få in ett utlåtande från dem om förutsättningarna i den aktuella besättningen. När de anser att det finns tillräckligt med underlag för att besluta är nästa steg beroende på vilket utfallet kommer att bli;

1. Om Jordbruksverket bedömer att dispensen ska medges, skickas ett beslut med det innehållet till sökanden. Kopia på beslutet skickas till berörd länsstyrelse.

2. Är beslutet förenat med villkor så finns en besvärshänvisning med i beslutet. Beslutet skickas med delgivningskvitto (visar att man tagit del av beslutet) som sökanden får skriva under och skicka tillbaka till Jordbruksverket. Kopia på beslutet skickas till berörd länsstyrelse.

3. Om Jordbruksverket överväger att avslå ansökan eller bevilja ansökan med särskilda villkor kommunicerar myndigheten först med sökanden genom att skicka sådan information/underlag som tagits in under handläggningen i det fall den har betydelse för ärendets utgång (exempelvis utlåtande från länsstyrelsen). Detta för att ge sökanden möjlighet att lämna synpunkter eller kompletterande uppgifter i ärendet. Beslutet med besvärshänvisning skickas till sökanden. Även vid avslag skickas beslutet med ett delgivningskvitto som sökanden får skriva under och skicka tillbaka till Jordbruksverket. Kopia på beslutet skickas till berörd länsstyrelse.