Rapport från LRF Skånes styrelsesammanträde
2018-10-25

Livsmedelsstrategi
Ordförande informerade från möte med FIRS (Forskning och innovationsråd Skåne) och den livsmedelsgrupp som bildats för att genomföra den regionala livsmedelsstrategin. Det finns ett förslag att de områden där det inte redan finns projekt skall prioriteras. Vi har lämnat in synpunkter kring detta och föreslagit att arbete skall ske inom alla områden. Detta är nödvändigt för att uppfylla strategins mål att öka produktionen. Innovation är också att skruva och förbättra den verksamhet man redan har.

CAP
Ordförande informerade från möte med Partnerskap för landsbygdsprogrammet och det aktuella läget i ärendehantering i landsbygdsprogrammet och för utbetalningar av stöd.

Ordförande presenterade det pågående arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP).

Anders Rolfsson informerade från ett möte kring kompensationsstöd som anordnats av Riksförbundet. Anders framhöll att det är viktigt att inte ändra för mycket eller rita om kartorna utan istället fokusera på innehållet och nivåerna. Vi ser ingen nytta med att flytta pengar mellan pelarna utan vill istället att det behålls så mycket pengar som möjligt i pelare 1.

Branschråd
Regionchefen informerade om nästa Branschråd som är den 21 november. Johan Krallis, regeringens nationelle exportsamordnare för livsmedel, medverkar på Branschrådet.

Regionalt Skogsprogram
Ann Marke informerade om att Skogsstyrelsen har beviljat 800 000 kr för att ta fram en regional Skogsstrategi för Skåne. Pengarna skall vara förbrukade till den siste december och det är oklart om vilka medel som finns nästa år. En projektledare skall tillsättas. Styrelsen, där Ann Marke valts till ordförande, har haft ett processmöte för att ta fram vad som är specifikt för Skåne och det valdes tre områden att arbeta vidare med. Det skall göras djupintervjuer och hållas workshops. Styrelsen kan föreslå namn till intervjupersoner till Ann.

Möte med Länsstyrelsen
Anders Svensson tog upp problemen med kontroller inom grisproduktion. Maria Hofvendahl Svensson har träffat länsveterinärerna och diskuterat protokollens utformning och frågan har förts till Jordbruksverket.
Ordförande har haft kontakt med länsöverdirektör Ola Melin och en grupp mellan grisproducenter och Gård och djurhälsan har träffat djurskyddsinspektörer. Länsstyrelsen har kontakter med Jordbruksverket kring handledningar och tydligare samsyn. LRF Skåne har framfört att det inte är rimligt att företagarna skall behöva pröva ärendena i domstol. Länsstyrelsen fasar ut de svarta uniformerna. De vill ha en fortsatt god dialog med LRF.

Länsstyrelsen har problem med att få ut stödpengarna, de anser att ett tydligare tolkningsförfarande behövs från Jordbruksverket.

LRF Skåne har tagit ut Miljöenheten på Länsstyrelsen till Övedskloster för att titta på kronhjortskador i skog.

Framtidens LRF
Maria Hofvendahl Svensson rapporterade att det nu finns ett förslag till kortprocess med två frågor i folkrörelsedialogen. En fråga kring hur vi kan öka engagemanget och aktiviteten i LRF och en kring hur kan vi göra LRF till en mera kraftfull och inflytelserik organisation. I den efterföljande dialogen framhölls att det är viktigt att hitta det som engagerar medlemmarna.

Verksamhet och ekonomi
a) Medlemsläget
Regionchefen rapporterade att det aktuella antalet medlemmar är 16 507. Vi har värvat 700 medlemmar hittills i år.

b) Verksamhet
Det är många aktiviteter inplanerade under hösten bl. a möten inom kött, mjölk, vilt, höstmöten i hörnen, mineralutvinning, påverkansarbete och arbete med skogsprogrammet.

c) Budgetuppföljning
Regionchefen föredrog budgetläget. Kostnaderna ligger i fas med budget.

d) Samverkan mellan regionerna i Syd
Regionchefen informerade om diskussionerna mellan regionerna i Syd kring samverkan om tjänster inom äganderätt, vatten och skog.

Profil på stämmorna 2019
Diskussion fördes kring tema för årsmötena 2019. Tema för lokalavdelningarnas årsmöten blir Framtidens LRF. Temat på regionstämman blir Omstart med Olof Röhlander.

Rapporter
Ann Marke rapporterade att länsledningen beslutat att det inte skall bli någon remiss på regionala strategin för formellt skydd. Ann har också varit på möte kring Komet. Det kommer in många förslag till frivilligt skydd inom Komet. Ibland föreslår myndigheten att området skall utökas. Det är oklart hur mycket pengar det kommer att finns för skydd av natur kommande år.

Anders Rolfsson rapporterade från ett möte där LRF Skåne bjöd in Trafikverket för att diskutera höghastighetsbanan. LRF Skåne kommer att yttra sig över miljökonsekvenserna för banan. Vår inriktning är att vi är positiva till två nya snabbspår parallellt med befintliga spår men ingen höghastighetsbana i ny sträckning. Den breda korridoren lägger en död hand över området.

Helena Rimfors rapporterade från en utbildning för nyvalda styrelseledamöter. Helena informerade också om sin aktivitet på Instagram.

Glenn Oredsson rapporterade från ett polskt studiebesök i somras. Det fanns en beskrivning på engelska på hemsidan med gamla uppgifter som har ändrats efter att Glenn har påtalat felaktigheterna.

Glenn Oredsson har varit på ett möte med Sydvatten om ett långsiktigt arbete med uttag av vatten. Glenn har hållit föredrag på Lunds Universitet kring nyttjande av vatten, koppling till livsmedelssituationen och forskningsbehov.

Maria Hofvendahl Svensson informerade om en kurs för Bondekompisar. Det kommer att tas fram en policy för Bondekompisarnas arbete till nästa styrelsemöte.

Övrigt
Ett företag har fått undersökningstillstånd för mineraler i 11 områden på 20 000 hektar på Österlen, Sjöbo och Hörby. Undersökningstillstånden kan överklagas vilket nu sker. Företaget arbetar med att ta fram arbetsplaner. LRF Skåne har tagit fram en mall för överklagan av undersökningstillstånd och vi har begärt att riksförbundet hjälper till med en mall för överklagan av arbetsplan. Vi håller nu på med att anordna ett informationsmöte för berörda.