Jan Hultgren från LRF Skåne, markägare Torsten Thuresson och Birger Olsson från Nordic Sugar träffade Pierre Lundberg och Vali Harmid från Trafikverket för att diskutera konsekvenserna för sockerbetsodlingen om den planerade cykelvägen mellan Hammar (Ystads kommun) och Skillinge (Simrishamns kommun)  genomförs enligt förslag.

Markägarna har föreslagit att cykelvägen skall anläggas söder om berörda vägar. Att lägga cykelvägen söder om väg 1022 och väg 1500 skulle inte ge en stor påverkan på Natura 2000-områden och naturreservat. Möjlighet finns också att anlägga gång- och cykelvägen på befintliga vägar inom berörda områden.

 

LRF Skånes hållning i frågan är att det finns flera fördelar med att lägga cykelbanan på den södra sidan om vägen.

1. Säkerheten för cyklister skulle höjas eftersom de flesta besöksplatserna, till exmepel badplatser, ligger söder om vägen. Att slippa korsa vägen minskar risken för olyckor både för gående och cyklister.

2. Om gång- och cykelbanan skulle läggas på den norra sidan kommer detta att innebära problem och ökade transportsträckor för lantbruket, bland annat skulle det bli problem för de lastbilar som hämtar sockerbetor.

3. Färre fastighetsägare skulle påverkas av bygget.