Angående klassning av jordbruksgröda och jordbruksstöd

Ursprungsmotionerna är inlämnade av Trosa lokalavdelning. En motion tillsändes riksförbundsstämman i motion 1 och 2:s anda, och omgående till riksförbundsstyrelsen.

Riksförbundsstämman beslutade att avslå motionen med motiveringen att riksförbundsstyrelsen arbetar för att grödor som skördas mer sällan än vart femte år inte ska vara berättigade till EUs jordbruksstöd.

Angående ursprung för mat inom offentlig sektor

Ursprungsmotionen är inlämnad Flensortens lokalavdelning. Stämman beslutade att LRF regionalt tar ett aktivt regionalt ansvar för den offentliga maten inom kommuner och landsting i Sörmland och upprättar en plan för hur vi ska nå målet 80% mat med ursprungsmärkning Sverige.  LRF regionalt ska också ta fram en strategi för hur denna satsning ska genomföras regionalt tillsammans med lokalavdelningar och kommungrupper.

Skrivelsen till Flensorten om nuläget finns som bifogad fil här på sidan under Relaterat.

Angående vidareutveckling av Jordbrukets dag

Ursprungsmotionen är inlämnad av Flensortens lokalavdelning. Regionstyrelsen kontaktar ordförande i kommungrupper och lokalavdelningar för att samla en grupp som är intresserad av att utveckla LRFs monter 2014 på Jordbrukets dag.

Regionstyrelsen har fortsättningsvis kontakt med lokalavdelningsordförandena när det gäller inspel till monter samt nomineringsförslag till utmärkelserna Silvergrytan och Årets Sörmlandsbonde.

Angående att främja kontakt mellan LRF och Naturskyddsföreningen (SNF)

Ursprungsmotionen är inlämnad av Flensortens lokalavdelning. Regionen har skickat en motion till riksförbundsstämman i motionens anda med tillägg att dialog även ska föras på nationell nivå. Regionstyrelsen har i uppdrag att upprätta en plan för att föra en konkret och konstruktiv dialog med Naturskyddsföreningen i Södermanland.

Riksförbundets status i frågan är att en dialog varit igång under året mellan LRF och SNF. Det har skett via regelbundna kontakter per mail och telefon, samt ett flertal möten i syfte att hitta samsyn och beröringspunkter. SNF och LRF delar många frågor och utmaningar. Uppfattningarna om bästa sättet att nå dit skiljer sig dock åt ibland. Arbetet under året har framför allt handlat om att hitta framkomliga vägar i de frågor organisationerna driver gemensamma linjer och att försöka nå ett närmande i frågor där man står långt ifrån varandra. Dialogen och arbetet förekommer såväl på förtroendemanna- som tjänstemannanivå och såväl på riks- som på regionnivå. Bedömningen är att LRF under året flyttat fram positionerna och inlett en dialog med en organisation som man länge stått långt ifrån.

På regionnivå bjöds Naturskyddsföreningen Sörmland hem till LRFs regionordförande Margareta Malmquist, Tomtsäter, i april, där Johan Lagerholm och Margareta Malmquist representerade regionstyrelsen. På mötet diskuterades det sörmländska odlingslandskapet och vilka konsekvenser de olika politiska besluten får på produktionen. De diskuterade även hur vilttrycket påverkar våra möjligheter att bedriva ett konkurrenskraftigt produktionsjordbruk. Det var ett bra möte där Naturskyddsföreningen fick en större förståelse för produktionsjordbruket.

Angående information om svenskt lantbruk i tidningen Land

Ursprungsmotionen är inlämnad Sköldinge-Lerbo lokalavdelning. Regionen har skickat en motion till riksförbundsstämman med en uppmaning att LRF använder tidningen Land, mer än idag, till att informera om svenskt lantbruk enligt motionärens intentioner.

Riksförbundets status i frågan är att Land-paketet med Land, Land Lantbruk och Skogsland har en viktig nyhetsförmedlande roll med koppling till de gröna näringarna vilket också uttrycks i ägarviljan. Det förs en dialog kring hur de gröna näringarna kan lyftas än mer i redaktionellt utrymme i Land. Det finns många goda exempel på artiklar i Land som illustrerar framgångar och utmaningar i de gröna näringarna. Till exempel nu senast i januari 2015 då Land gav handfasta råd för hur man som konsument kan stötta Sveriges mjölkbönder med beaktande av den kärva situationen.

Angående biogasstöd

Ursprungsmotionen är inlämnad av Trosabygdens lokalavdelning. Regionen har skickat en motion till riksförbundsstämman med krav på att LRF arbetar för att det i den nya programperioden ska finnas ett kraftfullt stöd för byggande av biogasanläggningar i hela landet. Att LRF verkar för att det vid stöd och regler gällande förnybar energi ska finnas en långsiktighet på minst 10 år vid nya satsningar.

Riksförbundets status i frågan är att LRF driver ett aktivt näringspolitiskt arbete för att främja utveckling av förnybar energi och hållbara biobränslen i linje med LRFs energistrategi. LRF har i yttrande över Jordbruksverkets förslag till utformning av gödselgasstöd framhållit vikten av ett teknikneutralt, långsiktigt och förutsägbart stöd som skapar rimliga förutsättningar för det enskilda företaget.

Angående naturresursskatt vid byggnation på åkermark

Ursprungsmotionen är inlämnad av Trosabygdens lokalavdelning. Regionen har skickat en motion till riksförbundsstämman att arbeta för ett starkare skydd av åkermark genom att försöka hitta verktyg för att hindra byggnation på åkermark och där naturresursskatt skulle kunna vara ett sådant verktyg.

Riksförbundets status i frågan är att skyddet av jordbruksmark behandlades i Miljömålsberedningens delbetänkande från juni 2014. Förslagen innebär att ändringar görs i plan- och bygglagen för att öka kraven på kommunerna att planera med större hänsyn till jordbruksmark samt möjligheter för länsstyrelsen att ingripa om kommunerna inte tillämpar miljöbalken på avsett sätt. LRF är också med i ett projekt där man ska utveckla verktyg för kommuner så att de i sin planering på ett bättre sätt kan ta vara på jordbruksmark.

Angående viltskador

Ursprungsmotionen är inlämnad av Björnlunda och Trosabygdens lokalavdelning. Regionstyrelsen fick i uppdrag att verkligen försöka tillse att man gör en undersökning för att få en uppskattning på våra klövvilt, det vill säga hur många djur per 1000 hektar som rimligtvis kan bäras av olika marker.

Regionens skrivelse till SLU samt SLUs svar finns som bifogade filer under Relaterat.

Angående små avlopp

Ursprungsmotionen är inlämnad av Kiladalens lokalavdelning. Regionen har skickat en motion till riksförbundsstämman med krav att LRF kraftfullt agerar mot de förslag som Havs- och Vattenmyndigheten presenterat i sin slutrapport vad gäller skatter och avgifter. Att LRF verkar för att de avloppsanläggningar som är byggda och godkända enligt kommunens villkor och rekommendationer under en rimlig avskrivningstid får användas.

Riksförbundets status i frågan är att LRF i olika sammanhang för en dialog med bland annat Lantmännen, Arla, Svenskt Sigill med flera om möjligheterna kring avlopp i kretslopp och på vilket sätt detta kan bidra till en ökad resurshushållning av växtnäring. Lantmännen har inför skörd 2015 uppdaterat sin restproduktspolicy.

Angående vatten och lantbruk

Ursprungsmotionen är inlämnad av Kiladalens lokalavdelning. Regionen har skickat en motion till riksförbundsstämman att LRF arbetar för att öka myndigheternas skyldighet att motivera beslut som innebär restriktioner för lantbrukets brukande av mark. Att LRF verkar för att rimlig ersättning utgår där det är miljömässigt motiverat med restriktioner.

Riksförbundets status i frågan är att uppdraget innebär ett långsiktigt strategiskt arbete inom olika områden. För tillfället prioriterar LRF arbetet kring bördefördelning i vattenförvaltningens förslag som är ute på remiss, de krav som riktas mot den småskaliga vattenkraften samt frågan om ersättningar i vattenskyddsområden.

Lägesrapport för stämmobeslut från LRFs riksförbundsstämma 2014 finns som bifogad fil under Relaterat.

Rikstämmomotioner från LRF Södermanland 2015

  • Myndighetsutövning
  • Skatteåterbäring på diesel
  • Skyddsjakt på hjort i växande grödor
  • Lika salmonellaersättningar
  • VFD sammansättning
  • Historiska miljöförbättringar

Övriga uppdrag från regionstämman 2015

Underhåll och skötsel av enskilda vägar
Inventera bidrag till enskilda vägar samt ta fram ett informationsmaterial till kommungrupperna

Myndighetsutövning
Förbättra dialog med myndigheter

Vägrensrensning
Skrivelse till Trafikverket

Lantbrukares hälsa
Skrivelse till LRF Samköp samt förtydliga arbetet med bondekompis. (Läs mer om bondekompis)