Inledningstalare var Svenska Jägareförbundets ordförande Björn Sprängare som i sitt anförande ”Hur bidrar Svenska Jägareförbundet till att minska klövviltets skadeverkan i sörmländskt jord- och skogsbruk?”och i den efterföljande diskussionen lyfte flera dimensioner av problemen med viltskador.

- Utslaget på alla verkar viltskador vara ett litet problem, men för den enskilde som drabbas är det ett stort problem, sade Björn Sprängare. Man måste lösa det lokalt, i samverkan mellan jägare och markägare men också mellan olika markägare.

Även stämmouttalandet handlade om vilt. I det påpekade LRF Södermanland på samma sätt som LRF Östergötland att det regeringsbeslut som tagits om ändringar i jaktförordningen innebär att beslut om licensjakt och skyddsjakt äventyras och fördröjs så att djurhållning med betesdjur blir lidande.

Viltfrågor var alltså ett stort diskussionsämne. Av sexton inkomna motioner till stämman handlade sex om viltfrågor och regionen kommer att skicka en sammanfattande motion om fyra av dessa till LRF Riksstämma. Dessutom kommer man att skicka motioner om ökad andel biobränsle i svenska värmeverk, om anvisning av nedgrävda kablar och om att EU:s gårdsstöd inte ska utbetalas för grödor som är att betrakta som skog.

Till styrelsen med en mandattid på två år omvaldes Annelie Karlsson från Stora Nyby, Barva och Johan Hultkvist, Tosterö Stenby, Strängnäs. Margareta Malmqvist, Johan Lagerholm, Kjell Johansson och Clas Rydberg kvarstår ett år.  Margareta Malmqvist valdes till regionordförande.

Som sig bör vid en stämma delades också många utmärkelser ut:

Till årets lokalavdelning utsågs Öja-Västermo

Ungdomsstipendium till: FarCon/Erika Buskas Åhrlin och Oscar Wulff
Silvernålen – LRFs hedersutmärkelse – delades ut till Jan Andersson från Stigtomta, Per Lindström från Bettna, Anita Carlsson från Ärla och Hans Andersson, Ripsa.

På LRF Södermanlands Facebooksida hittar du fler bilder från stämman.