Det pågår en omfattande utbyggnad av bredband på landsbygden. Det är förstås positivt att boende och företag på landet får bredband av högsta klass. Det gäller dock att utbyggnaden sker i dialog med markägaren med bra markavtal som grund och professionell förläggning av bredbandet.

- Först och främst bör sägas att det inte finns några avtal som är godkända av LRF. Enda sättet att åstadkomma ett sådant avtal är att en exploatör och avtalsexperterna på LRF Konsult blir överens om alla formuleringar i ett markavtal och det har inte skett ännu. Nu som då påstår bredbandsexploatörer att LRF har godkänt deras avtal och ersättningsnivåer, vilket givetvis är helt felaktigt, säger Helena Andreason.

Vad är en rimlig ersättning?
- Det är alltid markägaren som bestämmer om ersättning ska betalas för ett bredbandsintrång eller inte. En bredbandskabel ger markägaren samma lagliga rätt till ersättning som vid intrång från exempelvis en elledning. När utbyggnaden startade för 10-15 år sedan så genomfördes den oftast av bygdens eget folk. Markägarna i byn bjöd ofta varandra på intrånget för att sänka kostnaden och för att byalagen i slutändan oftast bibehöll ägandet av fiberledningen.

- När det nu är allt fler kommersiella aktörer som bygger och äger näten så är det långt ifrån självklart att man som markägare vill sponsra deras verksamhet. Men beslutet om ersättning eller ej, kan bara tas av varje enskild markägare.

- LRF har inte förhandlat om några ersättningsnivåer, och kommer inte heller att göra det. Det finns ett stämmobeslut på att LRF inte ska förhandla för sina medlemmar vad gäller ersättningsnivåer och prissättningar. Det intervall vi däremot ser på marknaden är 5-15 kronor per löpmeter. Till detta tillkommer ersättning för eventuella skador. Skadeersättningen beror givetvis på hur avkastningen på eventuella grödor försämras där ledningen har lagts ned. Normalt är ledningsgatan 4 meter bred och en skadeersättning i växande gröda brukar vara från 1 kr per kvadratmeter.

Vad är viktigt att tänka på i ett markavtal?
-
Relationen till markägarna är bland det viktigaste att tänka på vid ett fiberprojekt. Ett bra avtal är grunden för att reglera vad som ska gälla både före, under och efter bygget. LRF Konsult och Coompanion har arbetat fram ett markavtal som LRF rekommenderar. Avtalet finns på Bredbandsforums hemsida.

Särskilt viktiga punkter i ett markavtal är:

  • att fastighetsägaren ska gå skadeslös om kabeln skadas av normalt jord- och skogsbruk
  • att få ersättning för merkostnader vid framtida arbeten i kabelns närhet, exempelvis vid dräneringsarbeten då grävning behöver göras med spett och spade närmast kabeln.

Kan man som markägare säga nej till ledningen på sin mark?
-
Du kan säga nej, men nätägaren kan gå till Lantmäteriet och tvinga sig fram med en ledningsrätt. Detta tar tid och kostar pengar och vanligast är därför frivilliga överenskommelser. Sedan kan dessa omvandlas till en ledningsrätt i efterhand.

Grävskopan står vid fastighetsgränsen och vill gräva direkt, kan jag stoppa den?
- Ja, de har inte rätt att gräva på din mark utan ditt godkännande. En dialog med markägaren ska alltid ske före projektets start.

Det är en fiberförening som ska bygga nätet, men sedan sälja/överlåta det till ett bolag. Kan jag få ersättning i efterhand för detta?
- En del markavtal/föreningsstadgar innehåller att markägarna ska få ersättning vid försäljning om de inte fick det när nätet byggdes. Denna är dock inte juridiskt prövad varför den inte rekommenderas av juridiska experter. Frågan om ersättning bör därför helst redas ut i projektets start. Viktigt är att markägaren har rätt till ersättning enligt lag.

Jag är inte nöjd med grävningen, kabeln ligger alldeles för grunt!
-
Be den som förlägger bredbandet att använda branschstandarden Robust Fiber. Alla seriösa aktörer använder den.

Sammanfattning:

- LRF har inte godkänt några markägaravtal.

- Markägaren har lagstadgad rätt till ersättning.

- Det är den enskilde markägaren som avgör om hen vill ha ersättning för intrånget och till vilken nivå. Skadeersättningen är en del som behandlas separat från intrånget.

- Ledningsägaren kan bygga ut fiber med tvång genom att vända sig till Lantmäteriet.

- Utan en lantmäteriförrättning får en ledningsägare inte gräva på din mark utan ditt godkännande.

- Det finns avtalsvillkor som är viktiga för dig som markägare och som kan stå dig dyrt om de saknas. Jämför med LRF Konsult och Coompanions avtal på bredbandsforum via länken ovan.

Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta
Helena Andreason.

Inte LRF-medlem än? Välkommen!
Till medlemsansökan