Väl inne i värmen i Vadsbro Föreningsgård inledde Johan Lagerholm och Kjell Johansson med att ge mer information om den nya vattenlagen som är på gång.

- Man måste komma ihåg att regleringarna har en funktion – de har ju tillkommit för att lösa problem med för mycket eller för lite vatten, underströk Johan. Visst tycker vi att det är bra att man ser över lagstiftningen, men vi vill inte att förslaget till vattenlag ska bli verklighet, för det skulle påverka väldigt mycket i negativ riktning.

Kjell påminde om att man i Sörmland arbetar målmedvetet för att minska utsläppen av fosfor till Östersjön.

- Vi i Sörmland är bäst i Sverige på att söka LOVA-bidrag för strukturkalkning.

Skogen är också oerhört viktig ur många olika aspekter, bland annat är den en mycket viktig kolsänka men också en av Sveriges stora exportvaror.

- Sverige är det tredje största skogslandet i världen efter USA och Kanada, sade Anna Åhman från LRF.

Man skulle då kunna tro att vi avverkar för mycket skog, men så är inte fallet.

- Vi brukar skogen hållbart och långsiktigt, sade Anna. Vi avverkar nämligen bara 75 procent. Det innebär att 25 procent blir kvar, alltså blir det en större volym för varje år. Vi har nu dubbelt så mycket skog som det fanns 1920.

Anna Åhman manade till fortsatt utveckling av bioekonomin, att bygga i trä istället för i betong, att gynna lantbruksföretagarna samt att bevaka talerätten.

- Artskyddsförordningen måste bli rättssäker. Stora värden står på spel både för företagare och för landet! Det är ju det privata ägandet som under lång tid har byggt upp de naturvärden som vi har idag. Vi vill kunna fortsätta med det långsiktiga arbetet.

Margareta Malmquist, som är regionordförande i LRF Södermanland, lyfte vikten av livsmedelsstrategier, både på nationellt, regionalt och lokalt plan.

- På det kommunala planet får ni mycket gärna kontakta LRFs kommungrupper så kan de hjälpa till.

Margareta påpekade att det gröna näringslivet bygger framtidens samhälle.

- Vi kan leverera, om ni ställer upp med långsiktiga spelregler med förståelse för att företagare måste gå med vinst, enklare och rättssäkert regelverk samt att ge myndigheter ett tillväxtuppdrag med förståelse. Jord- och skogsbruk är miljöfrämjande – inte miljöfarligt.

Deltagarna var mycket nöjda med den information som man fått och tackade för en mycket lärorik och intressant dag som understrukit hur viktiga de gröna näringarna är. Man upplevde att man fått bra ögonöppnare och väldigt konkreta förslag som man kunde ta med sig hem. Det var mycket positivt att man var många vid träffen för då kan man påminna varandra i det dagliga arbetet, exempelvis att man kan bygga hus av trä istället för av betong.