Kristin Skeppsby, jurist, och Simon Axelsson, arrendespecialist, från LRF Konsult förmedlade många klargöranden vad regelverket säger. Deltagarna fick också svar på sina frågor. Till exempel vilka möjligheter man har när det gäller skyddsjakt, hur ansvarsförhållanden ser ut för viltet när det rör sig över fastighetsgränser, vad som gäller när markägare har olika intressen och hur man kan påverka som arrendator.

- Se till att ta fram de avtal ni har när det gäller arrenden och jaktupplåtelser och granska det som står så det blir tydligt för alla parter. Kanske behövs ytterligare nedskrivna överenskommelser om vem som får bedriva skyddsjakt, hur jakträtten ser ut, vilka toleransnivåer man har på skador, villkor för utfodring med mera. Ta hjälp så det blir rätt, uppmanar Simon Axelsson.

Övergripande har alla som är involverade i viltförvaltningen ett ansvar att bidra till ekologisk balans, det vill säga att viltstammarna sammantaget inte ska vara större än att landskapet håller biologisk mångfald. Hur ser man det? Jo, genom att verkligen studera sin mark. Finns det frodigt bärris i tallskogen? Finns det rönn, asp, sälg och ek som inte är hårt betade? Finns det örter i skogen och skogsbrynen?

När det blir skador på lantbruksgrödor och skog beror det oftast på att det är brist på nödvändigt foder i landskapet i kombination med för stora viltstammar. Viltet ska inte heller behöva utfodras mer än vid stränga vintrar och då med anpassat foder som ensilage.

- Att samverka är nödvändigt för nå balans i landskapet, arrendatorer, markägare, jägare och grannar måste ha god dialog och löpande kontakt med varandra och hjälpas åt. Man klarar inte detta ensam, säger Kristin Skeppsby.

- Flera personer vidimerade under kvällen att man helt slutat med rotfrukter och överdriven utfodring, även större markägare. Vi uppmanar flera att ta efter det trendbrottet, säger Margareta Malmquist LRFs regionordförande.

Viltet är en samhällsfråga och i Sörmland en direkt begränsning av att uppfylla livsmedelsstrategins mål om ökad produktion av livsmedel. Även ökningen av viltolyckor är ett stort problem. Olyckorna har ökat med 30 procent de senaste fem åren, för att toppa år 2017 med över 3 200 stycken. Utslaget på året betyder det åtta viltolyckor om dagen i Sörmland.

- Så kan vi inte ha det, säger Margareta Malmquist och fortsätter.

- Det måste gå att uppnå ett Sörmland med fina viltstammar av hög kvalité samtidigt som lantbruk och skogsbruk utvecklas och blomstrar – vi har ett fantastiskt landskap att vara stolta över.