Intresset från skogsnäringen har varit stort och det är den som ekonomiskt finansierar projektet. Därtill medverkar LRF och jägarorganisationerna med personella resurser, nätverk och lokala insatser. Projektet är unikt så till vida att man satsar på ett geografiskt stort område, Örebro och Södermanlands län, och att det anställts en projektledare som på heltid ska arbeta med detta.

- Jag hoppas på att projektet kommer att engagera markägarna och bidra med kunskap och insikter, säger Lars Wigren, Mellanskog Sörmland.

Håkan Rohdén, Mellanskog Örebro, håller med och förtydligar att projektet samlar alla inblandade.

- Nu finns stora möjligheter att få stöd och underlag för att föra kunskapsbaserade möten där alla inblandade deltar, såväl markägare som jägare.

Anna Åman, skog- och viltexpert på LRFs regionkontor, deltog på mötet vid Ericsbergs säteri i Södermanland och ger en bakgrund till varför Mera Tall-projektet behövs.

- Idag är endast ca hälften av länens tallmarker föryngrade med tall. Det borde vara 100 procent. Andelen oskadade tallar är i båda länen (Sörmland) endast ca 50 procent. Målet är 85 procent oskadade tallar inklusive färska skador och idag ligger det långt utanför acceptabla nivåer. Skogsnäringen anger att man kan tolerera max 5 procent årsskador på tall. Risken med att tallandelen minskar i landskapet är att granen breder ut sig, vilket på sikt kommer att innebära betydligt mindre foder för viltet då det försämrade ljusinsläppet till markskiktet i granskog begränsar mängden örter, löv och bärris. Det bästa vi kan göra för viltet är att öka andelen tall för ökad fodermängd i skogens alla åldersfaser. Det är även viktigt av ekonomiska skäl då gran på tallmark producerar sämre och för att möta klimatförändringar som missgynnar gran. Alla som på något vis är inblandad i förvaltning av vilt och natur behöver ta ansvar för att viltförvaltningen är ekosystembaserad, vilket innebär hänsyn till biologisk mångfald och övriga viltarter.

Projektet kommer att förmedla kunskap, samordna pågående viltförvaltningsprojekt och stötta lokala dialoger och processer. Det avgörande arbetet för att lyckas är var och ens bidrag i jaktlag, skötselområden, förvaltningsgrupper.

- Det finns mycket att vinna på att markägare tydligare tar ansvar för viltförvaltningen på sin mark och sätter ramar för hur mycket vilt marken bär utan att det påverkar produktionen i skog och lantbruk, säger Clas Rydberg, skog- och viltansvarig i LRF Södermanlands styrelse.

Mera Tall passar väl in i LRFs satsning "Fakta på bordet" där ansvarstagandet belyses och att små steg till slut blir stora kliv.

Cirka 50 deltagare från organisationer, skogsnäring, myndigheter och forskning deltog på Ericsberg säteri.