”Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder” heter det projekt som startar den 23 januari. Målsättningen är att sprida kunskap om hur viktiga och värdefulla våra ängar och betesmarker är.

- Under sommaren startades en betesförmedling på vår hemsida där djurhållare och markägare utan djur kan ta kontakt med varandra. Syftet är att få olika aktörer, som kan ha nytta av varandra, att samarbeta för att på så vis bevara och öka arealen ängs- och betesmarker i länet, berättar Ulrika Hägertorp på Länsstyrelsen i Södermanland.

Lönsamma slåttermarker
I vissa fall, när antalet betande djur minskar, kan det krävas olika typer av skötselmetoder, tillexempel att flytta befintliga betesdjur från vall till naturbetesmark, att marken betas vartannat år och slås vart annat år, kompletterande skötselmetoder som bränning eller att redan utmagrad åkermark läggs om till slåtteräng.

- För att ängs- och betesmarkerna ska fortsätta hävdas krävs företagsekonomisk lönsamhet. Projektet ska därför bidra till att sprida information om betesrådgivning och möjlig finansiering via olika typer av ersättningar, bland annat miljöersättningar, berättar Ulrika.

Fältvandring och maskinvisning 
Inom projektet kommer det även att hållas träffar om slåtterängar och naturbetesmarker med fältvandringar. Alla aktiviteter är kostnadsfria och datum för träffarna läggs ut efterhand på länsstyrelsens hemsida och i Aktiv landsbygd.

Den första arrangeras 23 januari klockan 16.00 – 19.00 på Grinda gårdsglass – utanför Malmköping och kommer att följas upp av en fältvandring och en maskinvisning senare under sommaren.

Intresserad? Då kontaktar du Ulrika Hägertorp på Länsstyrelsen i Södermanland innan 17 januari.