Den nya lagstiftningen avser vattenkraftverk som producerar el, men även regleringsdammar eller motsvarande anläggningar som ingår i vattenkraftsverksamheten samt nedlagda verksamheter om de byggdes för att producera vattenkraftsel.

Den nationella planen samordnar miljöprövningen av vattenkraft

Den nationella planen är en samordnad miljöprövning som bland annat ska leda till helhetssyn och förenklade och mindre kostsamma processer för den enskilde. Den tas fram av Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Energimyndigheten och Svenska Kraftnät i avstämning med berörda myndigheter, däribland länsstyrelserna. I arbetet med planen har det också förts dialog med branschen, intresseföreningar och allmänheten. Ett utkast till nationell plan beräknas vara klart under våren 2019. Därefter hålls ett samråd innan förslaget till plan lämnas vidare till regeringen, preliminärt hösten 2019. Det är sedan regeringen som beslutar om planen.

LÄNK: Frågor och svar om den nationella planen för miljöprövning av vattenkraft

Anmäl till nationella planen senast 1 juli 2019

Anmälan till den nationella planen gör du till Länsstyrelsen i det län där du har din anläggning senast den 1 juli 2019. Länsstyrelsen kommer därefter att besluta om vattenverksamheten uppfyller kriterierna för att ingå i den nationella planen. När regeringen har beslutat om tidplanen för miljöprövningen, kommer länsstyrelsen att meddela verksamhetsutövaren när ansökan om miljöprövning ska lämnas till Mark- och miljödomstolen.

Om man anmäler sig till den nationella planen finns fördelen att man i många fall kan få ersättning för en del av prövningskostnaderna, åtgärdskostnaderna och produktionsförlusterna av Vattenkraftens miljöfond Sverige AB.

LÄNK: Till anmälningssidan hos länsstyrelsen

Så söker du tillstånd på egen hand

Verksamhetsutövare som inte vill anmäla sig till den nationella planen ska snarast efter den 1 januari 2019 ansöka om miljöprövning för vattenverksamheten hos Mark-och miljödomstolen. Då finns inte möjligheten att söka ersättning från Vattenkraftens miljöfond Sverige AB.

Länsstyrelsen i Södermanland ordnar informationsmöte 22 februari

För att informera om den nya lagstiftningen bjuder Länsstyrelsen i Södermanland in till ett informationsmöte den 22 februari i Katrineholm. Representanter från Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten samt Vattenkraftens miljöfond Sverige AB berättar om den Nationella Planen (NAP) och vattenkraftens miljöfond. Anmälan senast 6 februari 2019.

LÄNK: Inbjudan och anmälan till Länsstyrelsens informationsmöte 22 februari