Det finns många diken som behöver underhållas för att det ska gå att odla på åkermarken. Det finns också markavvattningsföretag som inte underhållits på länge och som riskerar att falla i glömska. Ett markavvattningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv som en vägförening och utan fungerande markavvattning kommer det på sikt inte gå att bedriva jordbruk i bygden.

Studiecirkeln innehåller två huvuddelar, som båda berör enskilda och samfällda diken:

  • aktiv förvaltning och underhåll av diken
  • öppna och täckta diken.

Cirklarna riktar sig framförallt till dig som är lantbruksföretagare, anställd maskinförare på jordbruksföretag eller maskinstation, eller på annat vis är aktiv inom de gröna näringarna (till exempel entreprenör inom täckdikning och underhåll av diken) eller markägare med jordbruksmark.

Anmäl intresse att delta i en studiecirkel

Om du är vill anmäla intresse för att delta i en studiecirkel, kontakta ditt närmaste kontor hos Studieförbundet Vuxenskolan eller LRFs kontaktperson som är Jon Wessling, jon.wessling@lrf.se.

Vilka står bakom studiecirklarna?

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF har fått i uppdrag av Jordbruksverket att höjakunskapen om förvaltning och underhåll av diken hos landets lantbrukare och dikningsföretagare. Uppdraget kommer att genomföras över hela landet med stöd av Jordbruksverket och i form av studiecirklar.