Vattenfall planerar för en ny stor kraftledning, mellan Hedenlunda och Oxelösund, som ska förse SSAB med ström. Det finns många sakägare i denna fråga. Men informationen har varit bristfällig och många gånger svår att tränga igenom. Rejlers avslog även begäran om förlängd svarstid. Så sista dag för inlämnande av yttrande är satt till på onsdag.

För att så många markägare som möjligt skulle få möjlighet att lämna egna svar ordnas i söndags ett markägarmöte i Björkviks bygdegård. Syftet med mötet var att belysa konsekvenserna av en ny och dominerande luftledning genom landskapet. Man vill istället skapa engagemang för en markförlagd kabel, om Vattenfalls investering ändå blir av.

– En luftledning är omodern och påverkar hela samhället. Lantbruket drabbas direkt. Vi får stora försämringar när odlingsmarker skärs sönder och hindar oss att arbeta effektivt och rationellt. Det blir också stora arealer odlingsmark som inte kommer att kunna brukas. Läggs kabeln i marken kan vi fortfarande producera mat och Vattenfall får en lägre driftkostnad, sett över sikt, säger Johan Lagerholm som tillsamman med Clas Rydberg tog initiativ till mötet.

De ser också att ingreppet påverkar landskapsbilden så kraftigt att förutsättningar för besöksnäringen och turismen försämras liksom förhållandena för företagande och levnadsvillkoren för de närboende. 

54 personer dök upp i Björkviks bygdegård.

– Vi hade bara en skiss till program, men lyckades tillsammans fylla en och en halv timme ändå, berättar Johan Lagerholm.

De synpunkter markägare och sakägare har ska vara Vattenfall tillhanda senast under onsdagen den 26 juni.

Läs mer om den planerade kraftledningen.