- Det var ett bra möte. Vi berättade om vårt lantbruk, hur det fungerar och vad vi bidrar med till kommunen, men även utmaningar som vi kämpar med i vardagen, berättar Elin Beckman.

På gården har Elin och Ulf 95 dikor, ett 25-tal kvigor och 60 tackor. De odlar 200 hektar åkermark och djuren går på cirka 100 hektar betesmarker.

- Vi visade att lantbruk är ett företag och att kommunen behöver behandla oss som företagare. Vi är viktiga för skatteintäkter och arbetstillfällen, samtidigt som vi producerar mat och andra samhällsnyttor.

Djurens betydelse för den biologiska mångfalden och att förhindra igenväxning illustrerades ute i hagmarkerna där det gjorts en förändring i var djuren betar. Skillnaden mellan den betade marken och hur mycket sly som vuxit upp på bara 1,5 år var slående.

- Det är viktigt att visa hur fort det går ifall djuren försvinner, säger Elin.

Under besöket berättade Elin att de upplever att miljökontrollanternas kunskap om lantbruk brister och uppmanade till att titta på helheten vid kontroller.

- Självklart ska vi rätta oss efter lagar och regler, men lantbruksföretag är exempelvis beroende av vädret på ett sätt som företag i andra branscher inte är, vilket gör att enskilda delar behöver ses i ett större sammanhang.

En annan aktuell fråga, som Elin och Ulf har tråkiga erfarenheter av, är hur man skapar förståelse hos grannar och allmänhet för lantbruk.

- Det finns de som lägger kraft på att försvåra för oss, berättar Elin bekymrat.

Hon tycker det är bra när kommunen kommer ut och får veta mer om verksamheten på en gård.

- Då kan de stå upp för lantbrukaren när enskilda personer klagar på och anmäler än det ena än det andra trots att verksamheten fanns på platsen redan innan de flyttade dit.

Elin Beckman hoppas att politikerna tar med sig inspelen och gör något åt det. Hon tycker också att det är positivt att Nyköpings kommun arbetar med att bli mer rådgivande än dömande när de kontrollerar att företagen uppfyller regelverken.

- Det känns som att de förstod, avslutar Elin.