Intresset för äppelodlingar ökar i Sörmland, Mälardalen och även i angränsande län. Det har blivit ett bälte som sträcker sig över hela mellansverige. Idag produceras bara cirka 20 procent av den frukt vi äter i Sverige, resten importeras, så det finns ett behov av ökad produktion.

Charlotte Sommerin och Roger Tiefensee berättade om sina erfarenheter vid plantering, staketstängning, beskärning och mycket annat, bland annat om de oförutsedda erfarenheterna de fick av den kalla våren med både hagelskur och den sena frosten.

Den avgörande faktor för att lyckas är tillgången till vatten för att kunna bevattna odlingen. Och de har odlarparet vid Lindersborgs bygdegård i Dunker från sjön Skundern.

- Sörmland är ett landskap med mycket sjöar och vatten, vilket är en fördel för bevattningen. Men vi har även mycket mark som inte odlas idag. Många gånger är de "för små" för dagens jordbruk, men passar utmärkt till äppelodlingar, säger Elin Beckman, från LRFs regionstyrelse.

Under kvällen berättade även Elin Beckman om LRFs hållbarhetsarbete och om dess tre mål vilka är miljö, ekonomiska och sociala mål.

  • Miljömålen innebär att vi ska öka de gröna näringarnas klimatnytta - vi vill bland annat minska koldioxidutsläppen, minska och på sikt fasa ut de fossila bränslena, ha en god markanvändning som innebär att vi bland annat tar hänsyn till vatten, torka, översvämningar och bränder.
  • De ekonomiska målen är att vi ska öka lönsamheten och konkurrenskraften för de gröna näringarna - exempelvis vidareutveckla verksamheter, öka lönsamheten.
  • De sociala målen är att vi ska öka landsbygdens attraktionskraft - bland annat öka sysselsättningen i företag och ha goda arbetsvillkor.

Det blev många och bra diskussioner under kvällen både om LRFs arbete men även om den offentliga sektorns möjligheter att servera mer lokalproducerad mat.

De som missade studiebesöket och Hållbarhetsinformation har ni möjlighet att delta den 7 oktober då det blir en ny möjlighet på Tiefensees ekologiska äppelodling intill sjön Skundern.

Den som har intresse av mer information om äppelodlingar kan kontakta Sörmlandsäpplen via mail sormlandsapplen@gmail.com