Du som är medlem i LRF har en viktig roll i detta arbete. Dels genom att du skaffar dig kännedom om vilka konsekvenser förslagen får för ditt vatten på lokal nivå, dels genom att påverka hur myndigheter kommer att jobba med frågan genom att bidra med din lokala kunskap i processen.

I Vattendirektivet finns förslag på miljöförbättrande åtgärder för vattenförekomster i hela Sverige och de flesta berör jord- och skogsbruk. Det handlar exempelvis om skyddszoner, dricksvatten, avlopp, diken, övergödning och våtmarker. I kartprogrammet VISS, som du hittar på viss.lansstyrelsen.se, kan man granska sitt eget vatten och de åtgärder som föreslås.
 
- Det är viktigt att alla får information och får komma till tals. Det gäller ditt eget vatten där du bor och är verksam, säger Karin Oscarsson ansvarig för vatten- och miljöfrågor på LRF:s regionkontor och poängterar att det är nu det finns möjlighet att påverka de åtgärder som föreslås lokalt.

För att underlätta att ta till sig vad förslagen innebär och hur man kan påverka de åtgärder som man berörs av arrangerar nu länsstyrelsen i Södermanland tillsammans med LRF informationsmöten.

Anmäl dig till något av följande mötestillfällen: 

Tisdag 2 mars kl.9.30-11.30

Torsdag 4 mars kl.9.30-11.30

Tisdag 9 mars kl.13.00-15.00

Fredag 12 mars kl.9.30-11.30

Mötena genomförs digitalt. Klicka på respektive datum för att läsa mer och anmäla dig. Anmäl dig senast två dagar innan mötet. 

Frågor?

Vid frågor är du välkommen att kontakta Karin Oscarsson, LRF, på telefon 010-18 44 243 eller mejl karin.oscarsson@lrf.se