Svenska Kraftnät försökte få medgivande från markägarna för markundersökningar. Flertalet motsade sig detta och enligt regelverket vände man sig därför till länsstyrelsen
vilket sedan markägare i Tingsryds kommun överklagade till regeringen.

Den planerade 400 kV-ledningen mellan Ekhyddan i Oskarshamn till Hemsjö vid Olofström berör närmare 1000 markägare. Från Södra, LRF, berörda kommuner och markägare har protesterna varit omfattande mot en luftledning. Istället har man förordat marksnål teknik som nedgrävd kabel eller samordning av olika alternativ för att undvika stora markintrång.

Södra, LRF och kommunerna har gemensamt beställt en samhällsekonomisk konsekvens-analys av konsultföretaget Pöyry då inte staten själv gör en sådan. Resultatet av den kommer att presenteras under februari. En stor del av kritiken bottnar i att markägare och boende utmed planerade sträckningar inte tycker att deras oro och förslag tagits på allvar, särskilt när det finns andra alternativ.

- Det är djupt olyckligt att regeringen tar beslut om förundersökning i ett skede där överklagandeprocesserna fortfarande pågår i övriga kommuner och län. Samtidigt är det viktigt att påtala att beslutet inte gäller byggnation utan tillträde för markundersökningar, understryker Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost.
- Den pågående samhällsekonomiska analysen är väl känd i myndighetskretsar och det hade varit rimligt att regeringen avvaktat analysen med tanke på hur stora mänskliga och ekonomiska värden som står på spel för människor i bygden. Att från regeringen ge tillstånd länsvis skapar stor oro som inte underlättar vidare process, säger Lars-Ove Johansson.

Kontaktpersoner:
Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost
tel 070-5183861

Helene Lantz, LRF Sydost
tel 0470-70 36 55