Inte bara försenade utbetalningar utan också brist på information skapar oro och många frågor. Därför har LRF Sydost begärt in rapporter om läget kring försenade utbetalningar av jordbrukarstöd.

Följande frågor ställdes:
• Hur stor del av den beräknade totala summan är utbetalad till den 31/12 i Kalmar, Kronoberg resp Blekinge län?

• Vilka stöd är utbetalade helt eller delvis?

• Vilka stöd återstår att betala ut till fullo?

• När kommer de att betalas ut?

Informationen skulle innefatta följande stöd:
Gårdsstöd
Förgröningsstöd
Stöd till unga jordbrukare
Nötkreaturstödet
Vallstödet
Betesmarker och slåtterängar
Miljöersättningar gamla programmet
Kompensationsstöd
Ekostöd

Läs rapporterna här:
Kronobergs län
Kalmar län
Blekinge län