Införandet 2015 av systemet med olika typjordbruk i kompensationsstödet gjorde att frågan blev aktuell redan i SAM2015 och inför årets ansökan blir det hela ännu tydligare i vissa områden.

Det gäller framför allt i nya område 6 och 7 där djurtäthetskravet för typjord-bruk 1 numera är 1,0 DE/ha grovfoderareal jämfört med 0,65 i gamla område 4a och 0,8 i 4b. Även i gamla område 5a och 5b skärps kravet från 0,9 till 1,0 DE/ha.

EUs regler säger att du som lantbrukare skall ta med all mark i ansökan som du förfogar över. Det går alltså inte att låta bli att söka stöd på viss mark om du samtidigt brukar den.

Vad kan man som lantbrukare göra?

1. Inte ta upp mark i ansökan
Det är viktigt att det vid en kontroll tydligt framgår att marken inte brukas. Det vill säga betesmark ska inte ha betats och åkermark ska inte ha skördats eller putsats. Du behöver inte ha sålt stödrättigheterna för marken.

2. Arrendera ut mark
Arrendera ut mark och upprätta ett skriftligt arrendekontrakt. Arrendet kan vara ettårigt men det är viktigt att det är skriftligt. Tänk på att man inte kan arrendera ut mark i andra hand.

3. Lämna tillbaka arrende
Som en parallell till fallet ovan kan markägaren återta marken och söka stöden och sedan kan parterna ha ett skötselavtal för marken.

4. Inled ägar/generationsskifte
En situation där marken kan delas upp på två företag är i ett läge där ett gene-rationsskifte har inletts. Exempelvis en kombination av enskild firma och driftsbolag. Som ett typfall kan man tänka sig att den yngre generationen tar över den ägda delen, söker stöd för unga brukare och är driftansvarig på sin del. Den äldre generationen behåller den arrenderade delen då arrendekontrak-tet vanligen står skrivet på denne person.

5. Ändra markanvändningen på gården
Ibland kan det vara svårt att hitta samarbetsformer med grannar. Därför kan ett alternativ vara att minska arealen grovfoder, t ex vall, i SAMansökan och öka spannmålsodlingen. Detta även om kompensationsersättningen för spannmål ligger klart lägre än ersättningen för grovfoderareal. Det är helt enkelt bättre att tappa exempelvis 1000 kr/ha för 5 ha som skiftar från vall till spannmål än att tappa samma hektarbelopp på 25 ha grovfoderareal om man hamnar på fel sida om djurtäthetsgränsen. Om spannmålen helsädesensileras vid full axgång kan man ha bra utbyte av grödan som grovfoder. Observera att om spannmålen ensileras före full axgång ska den anmälas som grönfoder och då räknas den in i grovfoderarealen.

Att ändra från vall till träda kan vara ett alternativ i specifika fall. Men nackde-len är att kompensationsersättningen för träda är 0 kr/ha jämfört med 1200 kr/ha för spannmål i stödområde 1-5. Det är tillåtet att skörda på trädan efter 31/7 och därmed kan man ha visst utbyte av den för foderändamål.

6. Kontakta rådgivare
Ta en kontakt med din rådgivare om du är osäker på vad som kan göras och hur.