Bakgrund
Skogen i Småland och Öland omfattar mycket stora ekonomiska, sociala och miljömässiga värden. Skogen bidrar med både ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen och en rad ekosystemtjänster. Förutom produktionsvärden och naturvärden ger skogens natur- och kulturmiljöer möjlighet till rekreation. Skogen har också en viktig roll i energiomställningen och för att minska klimatpåverkan.
Parallellt med regeringens arbete med det nationella skogsprogrammet har de tre smålandslänen beslutat att gemensamt inleda arbetet med att ta fram en regional skogsstrategi. Vissa delar kommer att behandlas i båda strategierna, men den regionala strategin fokuserar på just regionala behov och kommer att vara konkret och mer av en handlingsplan.

Effektmål
Strategin ska bidra till en stärkt skogsnäring, där en så stor del av dess olika värden som möjligt tas till vara på ett hållbart sätt. Med värden avses både ekonomiska, sociala och miljömässiga värden.
Landsbygden är beroende av både jord- och skogsbruk för utveckling. Med denna strategi tydliggörs skogens roll för landsbygdens utveckling.
Strategin ska bidra till att synliggöra skogens värden.
Strategin ska vara konkret och identifiera ett antal åtgärder som stärker näringen, utvecklar skogens natur- och kulturvärden och även skogen som faktor i energiomställningen. Strategin ska också peka på hur dessa åtgärder kan genomföras och finansieras.

Projektmål
En gemensam och väl förankrad regional skogsstrategi med konkreta insatser att kraftsamla kring för att stärka skogen och dess värdekedja.

Arbetet ska ske i bred dialog och samverkan med andra regionala aktörer.

De organisationer som i nuläget är direkt involverade är de tre länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, de tre regionförbunden, universitetet, LRF, Södra, Naturskyddsföreningen. När arbetet tagit sin form är förhoppningen att fler av de relevanta organisationerna kommer att delta i arbetet på olika sätt.

Det första styrgruppsmötet hålls i slutet på april.