EU-kommissionen utlovade att förgröningsstödet skulle förändras inför stödår 2017 som en del i den förenklingsprocess som pågår. I midsommarveckan publicerade de en analys av hur förgröningen har fungerat under det första året av genomförandet. Några veckor därefter kom förslag till regelförändringar.

Sammanfattningsvis kan man säga att förslagen inte innehåller några omfattande förenklingar, det är i stort sett uteslutande regelskärpningar.
Enligt förslaget ska de nya reglerna gälla från och med 2017 vilket LRF vänder sig kraftigt emot eftersom det innebär omfattande skärpning av regelverket och svårigheter att tillämpa redan nästa år.

Vad har LRF gjort hittills:
- Möte och diskussioner med Jordbruksverket
- Påverkan på EU-kommissionen genom Copa och Cogeca (paraplyorganisationen för lantbruksorganisation i EU)
- Informerat på LRFs Facebook-grupp ”vi är LRF”

Vad kommer LRF att göra:
- Fortsätta påverka på EU-nivå framför allt genom Copa och Cogeca
- Diskutera med svenska företrädare i regeringskansliet och Jordbruksverket (om det inte varit semestertider hade diskussionerna kommit igång bättre)
- Mer omfattande analyser av förslagen
- Bedömningen idag är att LRF kommer lägga mest kraft på förändringarna som rör kemisk bekämpning på ekologiska fokusarealer och liggetiden för träda.

Förslagen till förändringar innebär:
Ekologiska fokusarealer

• Kemisk bekämpning: Enligt förslaget ska kemisk bekämpning inte vara tillåtet i träda, vallinsådd och kvävefixerande grödor. Det här är det förslag som LRF bedömer har störst påverkan för Sverige och kommer innebära problem för många jordbruksföretag. Det är i dagsläget oklart hur förbudet kommer att se ut i detalj. Det finns en risk att förbudet att bekämpa vallinsådd också kan påverka möjligheten att bekämpa huvudgrödan. Det skulle ge ytterligare kraftiga komplikationer för jordbruksföretagen och LRF kan se att det kommer få effekter på möjligheten att bruka mark i många områden i landet. Effekten skulle därmed bli att många lantbruksföretag tvingas ha enbart träda som ekologisk fokusareal.
EU-kommissionen anger att förslaget kommer att ge bättre miljöeffekt av ekologiska fokusarealer.

• Träda: Enligt förslaget ska träda ligga under 9 månader. Detta kan ställa till stora problem i Sverige (om man ska räkna 1 januari – 30 september) eftersom det blir svårt/omöjligt att genomföra en höstsådd. Här behöver LRF påverka så att reglerna inte ytterligare inskränker möjligheten att bedriva jordbruksproduktion. Svenska myndigheter är dock redan väl medvetna om det problemet.
EU-kommissionen menar att förslaget bättre stämmer in på rådande jordbruksmetoder och underlättar kontroller. Förutsättningarna för jordbruksproduktion skiljer sig dock åt i EU, inte minst av klimatskäl, vilket gör att regeln (beroende på hur den utformas) blir svår att tillämpa om man ska bedriva rationell jordbruksproduktion med en bra växtföljd.

• Fältkanter: Fältkanter ska enligt förslaget vara minst 2 meter breda istället för 1 meter. Det här anges som en förenkling för myndigheterna, men kan knappast anses vara en förenkling för jordbruksföretagen. Även här ska marken vara obrukad i 9 månader (som för träda).

• Salix: Förslaget innebär att medlemsländerna kan utöka med fler typer av energiskog.

• Kvävefixerande grödor: Enligt förslaget ska man kunna så blandningar av kvävefixerande grödor och andra grödor så länge som den kvävefixerande grödan är dominerande.

• Vallinsådd i en huvudgröda: I förslaget ingår också att grödan (vallinsådden) ska finnas i minst tio veckor, det återstår att se om det blir aktuellt för Sverige att tillämpa.
Förslag till förändringar som inte bedöms påverka den svenska tillämpningen i dagsläget
Gröddiversifiering: Medlemsländerna kan sätta datumgränser för när grödan ska finnas på skiftet på regional nivå. Detta tillämpas till viss del redan i Sverige eftersom vi har en tidsgräns för norra Sverige (1 juni – 31 juli) och en för södra (1 maj – 30 juni). (Det kan dock innebära att vi i Sverige kan ha fler olika gränser.)
Ekologiska fokusarealer, landskapselement: Ett antal förändringar rör landskapselement, men till stor del sådana som inte tillämpas för ekologiska fokusarealer i Sverige i dagsläget.
Ekologiska fokusarealer, vallinsådd i en huvudgröda: Reglerna för vallinsådd och fånggröda är i stort sett samma på EU-nivå. Tidigare har EU-reglerna sagt att sådd måste ske senast den 1 oktober för att marken ska vara stödberättigande som EFA samma år, i förslaget tas det datumet bort. Det här har dock inte tillämpats i Sverige eftersom Sverige har valt

Sofia Björnsson
Expert jordbrukspolitik