Regeringen har efterhand gett tillstånd till att göra
förundersökningar av marken utmed den planerade
sträckningen. Detta är ett tillstånd som
ger dem rätt att beträda marken för undersökningar
men att minsta skada som uppkommer ska ersättas.

Svenska Kraftnät har remitterat samrådsunderlag
för alternativa sträckningar maj/juni. Flera av dem
påverkar natur och kulturmiljöer, reservat och här har
man tagit fram nya förslag på sträckningar men med
ännu större påverkan för brukandet.

Södra och LRF har i sina yttrandenlagt inte lagt några synpunkter på de olika förslagens sträckningar då man inte vill ställa markägare mot markägare och förordar någon särskild sträckning.
Istället kräver man att möjligheterna till
att använda marksnål teknik undersöks, det vill säga samhängning av ledningar, annat stolpval, nedgrävning/tryckning av vissa sträckor för att minska påverkan för boende och brukande.

Nyhetsbrevet