Reaktionerna blev starka när Anders Hermansson på LRF Sydost tydligt visade på vilka konsekvenser som föreslagna beslut i vattenfrågorna kommer att få för berörda lantbrukare men också boende på strandtomter. Det förvånade politikerna att länsstyrelserna driver frågan i stuprör utan att se helheten eller ta hänsyn till konsekvenserna.
- Det är orimligt att en markägare ska betala stora summor för att bära inblandade myndigheters kostnader. En markägare som råkar ha ett gammalt vattenkraftverk på sin mark måste söka tillstånd för att få behålla verket, vilket går på minst flera hundra tusen kronor. Kostnaden får de betala oavsett om tillstånd ges eller inte för att täcka inblandade myndigheters kostnader. Om inte tillstånd ges måste markägaren riva verket och dessutom stå för hela rivningskostnaden, säger Anders Hermansson.

Sjöar sjunker med en meter
Bakgrunden är att naturvårdsverket vill återställa vattendragen som de var innan människan för flera 100 år sedan började påverkade miljön genom att bygga vattenkraftsstationer och dammar. Ett återställande skulle i dag få stora konsekvenser för biotoper och miljön kring sjöar och åar. Anders Hermansson tog ett exempel vid slussen i Åby, där Kronobergsmötet hölls.
- Om detta kraftverk rivs påverkar det vattennivåerna så mycket att stora Helgasjön och sjöarna uppströms blir en meter lägre. Detta drabbar inte minst ägare till strandtomter och brunnar samt påverkar grundvattennivåerna. 

Politikerna, som tog till sig kunskapen, insåg allvaret och gav direkt förslag på lösningar. Löfte gavs om att kalla till frukostmöte i riksdagen för att lyfta frågan men också i regionen. Samt att berörda utskott på riksdagsnivå ska kallas till möte.

Vattenskyddsområden gav aha-upplevelse
En annan stor fråga för LRFs medlemmar är alla de vattenskyddsområden som naturvårdsverket vill bilda på många håll.
- Detta är egentligen ingen riksdagsfråga utan landar mer på kommunal nivå. Det var en anledning till att vi också bjöd in kommunpolitiker på träffarna som fick värdefull kunskap om hur ett vattenskyddsområde fungerar, säger Anders Hermansson.

Enligt rekommendationer från Naturvårdsverket ska skarpare restriktioner införas i olika zoner utmed vattendrag, vilket påverkar brukandet i hög grad. En lantbrukare kan behöva använda flera olika brukningsmetoder på samma fält, beroende på närhet till vattendrag. I den närmaste zoonen kan det bli förbud mot växtnäring, i nästa zoon ska ytterligare åtgärder vidtas vid gödsling av marken, och så vidare. Tillstånd krävs för detta och att söka kostar pengar.
- Vårt budskap är att vi har ett jättebra vatten idag med god kvalitet, trots de miljömisstag som gjordes på 60- och 70talen. Vi kan bevisligen säga att brukandet inte påverkar vattnet och redan idag är hänsynsreglerna så höga att ytterligare krav inte behövs. Vi lantbrukare är dessutom mycket rädda om vattnet som vi är beroende av i våra verksamheter, säger Håkan Lundgren, vattenansvarig i regionstyrelsen på LRF Sydost.

Om det blir omöjligt för en lantbrukare att odla vissa grödor ska denna få ersättning från kommunen, vilket fick kommunpolitikerna att haja till. Detta var något som de inte var medvetna om.

Vattendirektivet
Både förändringar kring vattenkraftverk och vattenskyddsområden är en del i det omfattande EU-arbetet kring vattendirektivet, som det ska fattas beslut om i höst. Därför är det viktigt att politikerna, nu innan beslut ska fattas, blir medvetna om konsekvenserna.

Till träffarna som hölls i Kronoberg, Bleking och Kalmar län bjöds riksdagspolitiker in men även kommunpolitiker för att täcka upp de partier där riksdagsledamot saknas. Totalt kom elva riksdagspolitiker och åtta från kommuner och regioner.

Anette Hohner