Snabbare överprövning av beslut om stora rovdjur
LRF har i olika omgångar påverkat regeringen för att handläggning och domstolsprövning av beslut om jakt på stora rovdjur ska ske skyndsamt. Det har lyckats. Myndigheternas handläggning har nu krav på skyndsamhet från den 1 april, efter ändring i jaktförordningen. Regeringen har nyligen presenterat förslag på att även domstolarnas överprövning av jaktbesluten ska ske skyndsamt, genom en ändring i jaktlagen.

Färre instanser för överprövningar
LRF har arbetat för att överprövningen av besluten ska ske i så få instanser som möjligt. Helst bara i en instans, eftersom framför allt beslut om skyddsjakt inte hinner genomföras om ärendet fastnar i långdragen rättsprocess. Förslaget har ännu inte vunnit gehör hos regeringen.

Treårsperioder för licensjakt
LRF har föreslagit att beslut om licensjakt på varg ska tas för en period om tre år. Även om beslutet överklagas kommer då större delen av jakten att kunna genomföras, om domstolen godkänner beslutet. Eftersom den rättsliga processen i svenska domstolar inte kan ta tre år. Förslaget har ännu inte vunnit gehör hos regeringen.

Lista om vargen i EU:s art- och habitatdirektiv
På sikt måste vargen listas om i EU:s art- och habitatdirektiv. Först då kan varg förvaltas mer likt andra viltarter. Det är mycket komplicerat att genomföra en sådan ändring. Och det kan ta många år att påverka direktivet. LRF kommer att arbeta för allianser i Europa för en förändring.

Molstaberg
Fårgården Molstaberg utanför Stockholm har tyvärr kommit att bli en symbol för en icke fungerande rovdjursförvaltning. LRF har stöttat djurägarna och även bidragit till att prövning av alla juridiska turer i ärendet har kunnat göras. Alla nivåer i LRF har hjälpt till. LRF Riks, LRF Mälardalen och lokalavdelningar har sammantaget lagt mängder av tid.

LRFs expertis viktig
I övrigt görs ett omfattande löpande arbete, ofta i form av svar på remisser, deltagande i hearingar på departement och myndigheter, deltagande i arbetsgrupper, deltagande i Naturvårdsverkets rovdjursråd, konsultationer med mera. Eftersom regeringen under lång tid lagt ett stort antal regeringsuppdrag om rovdjur till flera myndigheter har detta löpande arbete mot regering och myndigheter tagit avsevärda resurser.

Riksförbundsstämman 2016 beslutade om mer resurser
Under riksförbundsstämman 2016 togs beslut om ytterligare resurser för rovdjursfrågor och att arbeta för att beräkningar av socioekonomiska effekter av rovdjursförekomst utreds grundligt. Helst som ett forskningsprojekt. Likaså uppdrogs att motsvarande arbete görs för utredning av de psykosociala effekterna av rovdjursförekomst.

Regionalt rovdjursarbete
Det regionala rovdjursarbetet i LRF är ofta liknande arbetet med Molstaberg, det vill säga att stötta och hjälpa djurägarna. Det kan handla om att hjälpa till med myndighetskontakter, ansökan om skyddsjakt och ansökan om ersättningar för skador. Det handlar också om att ta en del av trycket från media, eftersom detta blir en extra belastning för djurägare som har annat att tänka på och arbeta med efter rovdjursangrepp. Vidare arbetar regionerna på andra sätt mot länsstyrelserna. Dels genom vanligt påverkansarbete, dels genom länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer för att påverka länens rovdjursförvaltning.