Inbjudna till det strategiska samtalet var brukare av reservaten i Kronobergs län. Det strategiska samtalet handlade om skötsel av marker i naturreservat. Länsstyrelsen informerade om skötselplaner, skötselavtal och EU-stöd. Sedan hölls en workshop för de ca femtio deltagarna, både länsstyrelsens personal, lantbrukare, markägare och representanter från LRF Sydost.

Workshopen gick ut på att diskutera hur avtalen mellan länsstyrelsen och brukaren kan bli bättre samt hur de kan bli tydligare. Fem frågor behandlades: Hur kan avtalen bli tydligare, hur ofta bör avstämningsmöten ske, hur kan kommunikationen förbättras, hur kan vi få fler som vill ha betande djur i skyddade områden och skulle du rekommendera din granne att ha betesmark inom skyddade områden?

Efter workshopen gjordes en sammanfattning med axplock bland svaren. En komplett sammanställning ska sedan skickas ut till deltagarna.

Det man kom fram till under kvällen var att avstämningsmöten måste ske minst en gång per år. Kommunikationen både mellan olika berörda enheter inom länsstyrelsen och mellan länsstyrelse och brukare måste förbättras. För att få fler att våga och vilja vara med i programmet krävs en trygghet i avtalen och gentemot EUs regelverk. Dessutom att det finns en lönsamhet i verksamheten.

En uppföljning på mötet ska ske till våren då en del av deltagarna ska träffas igen.