Pressmeddelande från LRF Sydost
Bergvik Skog, Lantbrukarnas Riksförbund och Skogsägarföreningarna samt, Skogsindustrierna, Sveaskog och Svenska Jägareförbundet har tillsammans kommit överens om en gemensam avsiktsförklaring för klövviltsförvaltningen, samt ett förhållningssätt kopplat till denna.


- Beslut måste fattas utifrån faktabaserat underlag. Hittills har vi inte kunnat komma överens då bland annat inventeringsresultat ifrågasatts. Då är det svårt att komma någonstans. Nu har vi sju inventeringsmetoder som både vi och jägarna kan stå bakom, vilket bådar gott för framtida arbete med förvaltningen. En älgstam av hög kvalité i balans med fodertillgång tjänar alla på, älgen skogsägaren o jägaren säger Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost.

Avsiktsförklaringen har som syfte att skapa ett bra samarbetsklimat och utgöra ett stöd för den regionala och lokala förvaltningen av klövvilt.
– Vi vill minska konflikterna i älgförvaltningen och skapa förutsättningar för en ännu bättre klövviltsförvaltning, säger Björn Sprängare, ordförande i Svenska Jägareförbundet.

Mycket som förenar
En av drivkrafterna i arbetet med att ta fram en gemensam avsiktsförklaring har varit att skogsbruket och jägarna har mer som förenar än som skiljer oss åt i syn på natur och brukande.
– Vi är överens om att klövviltsförvaltningen ska vila på vetenskaplig grund, den ska vara adaptiv och parterna ska sträva efter att i så stor omfattning som möjligt uppnå samsyn kring mål för klövviltet och jakten, säger Björn Sprängare, ordförande i Svenska Jägareförbundet.
– Vi hoppas att avsiktsförklaringen på nationell nivå tydliggör att ansvaret för klövviltsförvaltningen ligger regionalt och lokalt, samt att vi vill få ett ännu bättre samarbete mellan markägare och jägare. Det tjänar alla parter på, säger Sven Erik Hammar ordförande i LRF Skogsägarna.

Läs hela avsiktsförklaringen för att se vad organisationerna har kommit överens om.