Pressmeddelande från LRF Sydost

”Utfodring av klövvilt är ett ökande problem och drabbar jord- och skogsbruket hårt. Riksdagen beslutade den 26 oktober 2016 att säga nej till regeringens förslag när det gäller begränsningar vid utfodring av vilt. Men det finns redan idag gällande lagar och förordningar som reglerar utfodring av vilt i syfte att motverka felaktig och olaglig utfodring.

Nu handlar det om att länsstyrelsen tar sitt ansvar och verkar för att befintlig lagstiftning efterlevs. Vi vill uppmärksamma Länsstyrelsen i Kronobergs län på vikten av att arbeta för att få bukt med den olagliga och olämpliga utfodring som förekommer. Vi är beredda att arbeta tillsammans med er för att sprida information om vilka regler som gäller.

Om Länsstyrelsen arbetar aktivt med frågan, tillämpar den lagstiftning som finns och beivrar de överträdelser som man får kännedom om menar LRF Sydost att det finns stora möjligheter att få bukt med den illegala och olämpliga utfodringen.”

Så lyder en del av det brev som LRF Sydost nu skickat till respektive länsstyrelse.

- Vi vill uppmana ansvariga myndigheter och förvaltningar att arbeta för att få bukt med den olagliga utfodring som förekommer genom att använda den lagstiftning som finns. När det gäller viltolyckor handlar det om att sluta med utfodring och att jaga mer. Det är det enklaste och billigaste sättet, säger Lars-Ove Johansson, regionordförande i LRF Sydost.

Läs hela skrivelserna här.


För mer information kontakta:
Lars Ove Johansson, ordförande i regionstyrelsen LRF Sydost, tel 070-518 38 61
Christian Horn, regionstyrelsen LRF Sydost, tel: 070-2344642

 

Anette Hohner
Kommunikatör, LRF Sydost
Kronobergsgatan 9
352 33
Tel 0470-70 36 52