Svenska kraftnät har behov av att nyttja det befintliga vägnätet för inventeringar och markundersökningar, samt i ett senare skede för byggnation, av 400 kV ledningen.
I förslaget som berör Tingsryds kommun redovisar SvK vilka samfälligheter/vägar som Svk vill nyttja och har räknat fram en engångsersättning.

Det anmärkningsvärda är att Svenska kraftnäts avsikter är att lämna en engångsersättning från planeringsstart till en oförutsägbar framtida tidpunkt.
Tunga transporter ökar slitaget och ger utmattningseffekter på vägarna. Detta tillsammans med klimatfaktorer ger vägarna en kortare livslängd. I avtalen ges inte någon tid för avtalsupplåtelsen och avtalen innehåller inte någon uppsägelseklausul. Vägarna är inte byggda för kraftlednings byggnation och underhåll.

Hur lång livslängd en kraftledning har kan jämföras med 400 kV ledningen Kimstad-Sege-Arrie, som byggdes 1963 och som nu efter förlängd koncession har giltigt tillstånd till 2056, det vill säga 93 år!

Med denna beskrivning av ärendet beslutade Tingsryds kommun att inte skriva på nyttjanderättsavtalen. Emmaboda kommun kommer inte heller att ge nyttjanderätt till vägarna.
Detta ger en viktig signal till andra vägsamfälligheter att verkligen förstå vad det innebär att skriva på dessa nyttjanderättsavtal. Det finns en risk att man ser dessa pengar som ett tillskott till sin kassa i vägsamfälligheten men man måste ta i beaktande att detta kan bli en mycket dyr historia i framtiden. Vem vill och vågar ta det ansvaret?

Helene Lantz, LRF Sydost