Pressmeddelande från LRF Sydost
LRF har länge saknat en politik för landsbygden och med slutbetänkandet från den parlamentariska landsbygdskommittén finns nu ett förslag att jobba vidare med. Slutbetänkandet, För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, lämnades idag till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
- Detta har vi saknat länge och jag ser fram mot ett ökat engagemang från politiken för företagande på Landsbygden. Nu gäller det att det blir verkstad och inte någon hyllvärmare, säger Lars-Ove Johansson, LRF Sydost.
Landsbygdskommittén gör ett försök att ta ett helhetsgrepp och det finns många intressanta förslag, 75 till antal, i slutbetänkandet. Till exempel finns förslag om att Almi och Saminvest AB tydligare ska fokusera och investera i företag i glesa och mycket glesa områden, i platsbundna verksamheter och främja en övergång till en biobaserad samhällsekonomi.
- Det är bra att utredningen ser potential i företagen på landsbygden och de varor och tjänster som kommer från det gröna näringslivet. Detta har LRF påtalat länge och nu ser vi fram emot att snabba beslut tas från regeringen som faktiskt gör skillnad för företagen på landsbygden. Det gäller att alla politikområden säkerställer att landsbygdsfrågorna tas tillvara när beslut fattas och genomförs, säger Helena Jonsson.

- Nu väntar vi bara på att livsmedelsstrategin ska komma. Tillsammans med en sammanhållen landsbygdspolitik kan detta skapa förutsättningar att öka det gröna näringslivets bidrag till ekonomi, omställning av samhället och smarta livsmedel, säger Lars-Ove Johansson, LRF Sydost.

För mer information, kontakta
Lars-Ove Johansson, ordförande LRF Sydost, tel 070-5183861